Főoldal » Archív » Vádemelés egy parfümöket rabló kecskeméti nő ellen

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 35 éves kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2016. júli­us 12-én egy kecs­ke­mé­ti dro­gé­ri­á­ból par­fü­mö­ket rabolt, vala­mint ugyan­ezen üzlet­lánc sérel­mé­re lopá­so­kat is elkövetett.

 A kecs­ke­mé­ti nő egy kecs­ke­mé­ti dro­gé­ri­á­ban ello­pott két női par­fü­möt, vala­mint egy érték­te­len tesz­tert. Az egyik par­fü­möt és a tesz­tert a tás­ká­já­ba dugta, a másik par­fü­möt pedig a hóna alá rej­tet­te. Mind­ezek után fize­tés nél­kül távo­zott az üzletből.

 Az egyik nő alkal­ma­zott azon­ban a biz­ton­sá­gi kame­rán ész­re­vet­te a lopást és a vád­lott után ment. A kijá­rat­tól egy méter­re, az utcán érte utol a vád­lot­tat és fel­szó­lí­tot­ta, hogy men­jen vissza az üzlet­be. Erre azon­ban a vád­lott nem volt haj­lan­dó és távoz­ni akart. Ezt az alkal­ma­zott úgy akar­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy meg­fog­ta a vád­lott kar­ját, ekkor a hón­alj­ba rej­tett par­füm leesett a földre.

 A vád­lott tovább mene­kült, az alkal­ma­zott pedig mel­let­te haladt. A vád­lott ezután szem­be for­dult az alkal­ma­zot­tal, majd a lopott tár­gyak meg­tar­tá­sa és a mene­kü­lé­se érde­ké­ben két kéz­zel meg­kar­mol­ta a bol­tos höl­gyet. Ezután meg­ra­gad­ta a sér­tett haját, a másik kezé­vel pedig a fel­kar­já­nál fogva meg­lök­te, ami­nek hatá­sá­ra az alkal­ma­zott egy kerí­tés­nek, majd a föld­re esett. Mind­ezek után a vád­lott távo­zott a helyszínről.

 A rab­lás miatt a bol­tos hölgy a könyö­kén és a boká­ján nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A rab­lás­sal oko­zott, 20.000 forint össze­gű kár fele meg­té­rült. A rend­őrök a vád­lot­tat még a rab­lás nap­ján elfog­ták és őri­zet­be vették.

 A vád­lott ezen kívül ugyan­ezen üzlet­lánc másik kecs­ke­mé­ti dro­gé­ri­á­já­ból 2016 máju­sá­ban és júni­u­sá­ban négy alka­lom­mal par­fü­mö­ket és borot­vát is lopott össze­sen mint­egy 116.000 forint érték­ben. Az utol­só eset­ben azon­ban tet­ten érték, így a kár rész­ben megtérült.

 A vád­lott jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, őt az ügyész rab­lás bűn­tet­tén kívül üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.