Főoldal » Hírek » Vádemelés egy pedofil elkövetővel szemben- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol az Ajkai Járá­si Ügyész­ség egy ajkai fér­fit, aki 18 év alat­ti sze­mé­lyek­ről készült por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­te­le­ket szer­zett meg, néhá­nyat pedig meg­osz­tott egy közös­sé­gi oldalon.

A férfi ellen egy kül­föl­di, gyer­me­kek védel­mé­vel fog­lal­ko­zó szer­ve­zet jel­zé­se alap­ján indult büntetőeljárás.

A vád­irat sze­rint a 43 éves, gyer­mek­por­nog­rá­fia miatt koráb­ban már elítélt ajkai férfi még 2017-ben regiszt­rált egy közös­sé­gi média­fe­lü­let­re, ahon­nan 2020. szep­tem­be­ré­ig ter­je­dő idő­szak­ban egy szol­gál­ta­tás segít­sé­gé­vel 71 db, kis­ko­rú­ak­ról készült por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­telt töl­tött le mobiltelefonjára.

Ugyan­ezen az olda­lon rend­sze­re­sen gyer­me­kek­kel tör­té­nő sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ra irá­nyu­ló chat­be­szél­ge­té­se­ket is foly­ta­tott más személyekkel.

A férfi a közös­sé­gi oldal­ra maga is töl­tött fel 4 db, gyer­me­kek­ről készült por­nog­ráf képet, lehe­tő­vé téve leg­alább 442 főnyi köve­tő­jé­nek azok letöl­té­sét, tovább­adá­sát, felhasználását.

Az ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a fel­vé­te­le­ket tar­tal­ma­zó, elkö­ve­tés­hez hasz­nált mobil­te­le­fon elkob­zá­sá­ra tett indít­ványt az Ajkai Járás­bí­ró­ság felé, továb­bá indít­vá­nyoz­ta, hogy a fér­fit vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18 év alat­ti sze­mé­lyek neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végez­né, vagy bár­mi­lyen módon befo­lyás­sal bírna rájuk.