Főoldal » Hírek » Vádemelés egy profi csaló és társai ellen - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

64 sér­tett meg­té­vesz­té­sé­vel tett szert bevé­tel­re, illet­ve akart pénz­hez jutni egy férfi, akit a tár­sa­i­val együtt több­rend­be­li csa­lás­sal, közokirat-hamisítással és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­val vádol a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyészség.

A vád­irat sze­rint az ügy két fővád­lott­ja - egy 48 és egy 49 éves, bará­ti kap­cso­lat­ban álló, egy­más üzle­ti tevé­keny­sé­gét is isme­rő férfi - 2009-2010-ben már követ­tek el csa­lárd bűn­cse­lek­mé­nye­ket, melyek miatt a bíró­ság elítél­te őket. A 48 éves vád­lott az évek során meg­ta­pasz­tal­ta, hogy meg­nye­rő modo­ra és meg­győ­ző­ké­pes­sé­ge bizal­mat ébreszt, s így elha­tá­roz­ta, hogy meg­él­he­té­sét a sza­ba­du­lá­sa után is mások meg­té­vesz­té­sé­vel fedezi.

Kez­det­ben, bár tör­lesz­te­ni nem akart, magán­sze­mé­lyek­től kért köl­csön, majd a roko­na­it és koráb­bi rab­tár­sa­it bírta rá stró­man cégek ala­pí­tá­sá­ra, melyek nevé­ben, kez­det­ben önál­ló­an, később a tár­sá­val együtt, a tel­je­sí­tés szán­dé­ka nél­kül, minél nagyobb elő­leg meg­szer­zé­se érde­ké­ben épí­té­si mun­ká­kat vál­lalt. A vád­lot­tak a beszál­lí­tó­kat és a kivi­te­le­ző­ket meg­té­vesz­tet­ték, és a beszer­zett anya­gok vétel­árát, illet­ve az elvég­zett mun­kák ellen­ér­té­két csak rész­ben vagy egy­ál­ta­lán nem fizet­ték ki. A szá­la­kat moz­ga­tó 48 éves elkö­ve­tő annak érde­ké­ben, hogy a leen­dő ügy­fe­lek­kel elhi­tes­se, jól pros­pe­rá­ló vál­lal­ko­zá­so­kat működ­tet, Bala­ton­fü­re­den bel­vá­ro­si vil­lát bérelt és nagy érté­kű bérelt gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett. A férfi épí­té­si vál­lal­ko­zó­ként 2017-től 2019 végé­ig mint­egy 40 sér­tet­tet ejtett téve­dés­be, akik­nek össze­sen közel 63 mil­lió forint kárt okozott.

A vád­lott 2020 tava­szán, a Covid-19 jár­vány kitö­ré­se­kor pro­filt vál­tott, és egész­ség­ügyi védő­fel­sze­re­lé­sek keres­ke­del­mé­vel kez­dett fog­lal­koz­ni. 2020 októ­be­ré­ig tizen­egy hazai gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­gal került „üzle­ti” kap­cso­lat­ba, akik­nek a bizal­mát a kisebb meg­ren­de­lé­sek tel­je­sí­té­sé­vel igye­ke­zett elnyer­ni, később viszont már nem fize­tett, s ezzel közel 60 mil­lió forin­tos kárt oko­zott, illet­ve 104,6 mil­lió forint meg­szer­zé­sé­re tett kísér­le­tet. Ezen túl 2020 ápri­li­sá­ban 10 mil­lió védő­masz­kot kínált eladás­ra egy álla­mi cég­nek azzal, hogy 50%-os, mint­egy 1 mil­li­árd 270 mil­lió forint elő­leg meg­fi­ze­té­se után tud csak szál­lí­ta­ni. Fény­ké­pes áraján­la­tot adott, azon­ban a fotó­kon lévő, rak­la­pok­ra cso­ma­golt masz­kok­kal való­já­ban nem ren­del­ke­zett és a beszer­zé­sük­re sem volt reá­lis lehe­tő­sé­ge. A szer­ző­dés meg­kö­té­sé­re végül nem került sor, és így az álla­mi cég­nek nem kelet­ke­zett kára.

Az ügyész­ség a fér­fit 64 rend­be­li csa­lás­sal, bűn­tár­sa­it csa­lá­sok­kal, közokirat-hamisításokkal, orgaz­da­ság­gal vádol­ja, amely miatt három vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, míg a tár­sa­ik­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka, illet­ve pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint mind­annyi­juk ese­té­ben a bűn­cse­lek­ménnyel szer­zett vagyont érin­tő vagyon­el­kob­zás­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék felé.