Főoldal » Archív » Vádemelés egy szegedi kocsmai verekedés ügyében

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a négy fér­fi­val szem­ben, akik 2015. janu­ár hónap­ban vere­ked­tek össze egy kül­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­he­lyen.

A vád­irat sze­rint a két-két vád­lott külön tár­sa­ság­ban érke­zett 2015. janu­ár 9-én a szó­ra­ko­zó­hely­re, majd az éjsza­ka folya­mán mind­annyi­an sze­szes­italt fogyasz­tot­tak és már janu­ár 10-én az éjje­li órák­ban nézet­el­té­rés támadt közöt­tük, amely köl­csö­nös vere­ke­dés­be tor­kol­lott. A vere­ke­dést a vád­lot­tak a szó­ra­ko­zó­hely előt­ti útsza­ka­szon foly­tat­ták, mely­nek során az egyik vád­lott a fejé­re egy akko­ra ütést kapott, hogy esz­mé­let­le­nül össze­ro­gyott. Ezt látva társa a vere­ke­dés során befog­ta a hóna alá a másik tár­sa­ság­ban levő vád­lott fejét, s több alka­lom­mal, köze­pes erő­vel neki­ve­zet­te a vil­lany­osz­lop­nak.

Csong­rád Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 01 22.