Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemelés egy szerb embercsempész ellen Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy szerb férfi ellen, aki 2018. szep­tem­ber 24-én reg­gel a szerb-magyar határ köze­lé­ből egy afgán és négy iráni mig­ránst akart fizet­sé­gért Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a rend­őrök elfogták.

A szerb vád­lot­tat egy isme­ret­len sze­mély bízta meg azzal, hogy a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat szál­lít­son fizet­ség elle­né­ben Auszt­ri­á­ba. A vád­lott a szál­lí­tott mig­rán­so­kért fejen­ként 1.000 eurót kapott volna, ha elér­nek Ausztriáig.

A vád­lott a meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en 2018. szep­tem­ber 24-én reg­gel az autó­já­val az 5151. számú főúton Her­ceg­szán­tó kör­nyé­ké­re haj­tott, hogy az út köze­lé­ben egy afgán és négy iráni mig­ránst vegyen fel, akik­ről tudta, hogy jog­el­le­ne­sen jutot­tak át a határon.

Az öt mig­ráns az út mel­let­ti kuko­ri­cás­ban rej­tő­zött, majd egyi­kük beszállt a vád­lott gép­ko­csi­já­ba. A vád­lott az autó­val el is indult, azon­ban a rend­őrö­ket ész­re­vé­ve meg­állt, uta­sát kiszál­lí­tot­ta és elhaj­tott. A rend­őrök a kiszál­lí­tás helyén elfog­ták mind az öt mig­ránst, majd rövi­de­sen a vád­lott is rend­őr­kéz­re került.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, ugyan­is vala­mennyi mig­ránst nem sike­rült beszál­lí­ta­nia a csempészjárműbe.

Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a szerb ember­csem­pésszel szem­ben azzal, hogy ki is kell uta­sí­ta­ni az ország­ból. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.