Főoldal » Archív » Vádemelés egy szerb embercsempész ellen Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szerb férfi ellen, aki 2017. októ­ber 2-án éjsza­ka fizet­sé­gért négy, Nyugat-Európába tovább­utaz­ni szán­dé­ko­zó mig­ránst csem­pé­szett át a szerb-magyar hatá­ron, de a rend­őrök a határ köze­lé­ben elfog­ták őket.

A szerb vád­lott 2017. októ­ber 2-án éjsza­ka Her­ceg­szán­tó tér­sé­gé­ben vagyo­ni haszon­szer­zés végett egy iraki és három török mig­ránst csem­pé­szett át a hatá­ron ille­gá­li­san Szer­bi­á­ból Magyarországra.

Az iraki és török állam­pol­gá­rok­nak a Magyar­or­szág­ra tör­té­nő belé­pés­re és a tovább­uta­zás­ra nem volt enge­dé­lyük, Auszt­ri­á­ba, illet­ve Német­or­szág­ba akar­tak továbbutazni.

A vád­lott az 5151 számú közút köze­lé­be kala­u­zol­ta a mig­rán­so­kat, ahon­nan egy autó szál­lí­tot­ta volna tovább őket. Mielőtt azon­ban a gép­ko­csi meg­ér­ke­zett volna, a rend­őr­ség a vád­lot­tat és a mig­rán­so­kat a közút köze­lé­ben elfogta.

A vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őt a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ember­csem­pésszel szem­ben azzal, hogy ki is kell uta­sí­ta­ni az ország­ból. Bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.