Főoldal » Archív » Vádemelés egy utazási irodában működő pénzváltó kirablása miatt

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség fegy­ve­re­sen jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 35 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2015 decem­be­ré­ben, majd 2016. janu­ár végén ugyan­ab­ban a pápai uta­zá­si iro­dá­ban működ­te­tett pénz­vál­tót rabol­ta ki, az iroda dol­go­zó­ját mind­két­szer lőfegy­ver­nek lát­szó gáz-riasztó pisz­tollyal fenye­get­ve.

A vád­irat sze­rint a Pápa kör­nyé­ki falu­ban élő férfi elha­tá­roz­ta, hogy rab­lás­sal sze­rez magá­nak pénzt, a bűn­cse­lek­mény elő­ké­szí­té­se során pedig válasz­tá­sa a bel­vá­ros­ban lévő uta­zá­si iro­dá­ra esett, ahol egy orszá­gos háló­za­tú cég működ­te­tett pénz­vál­tót.

A vád­lott elő­ször 2015. decem­ber 22-én, söté­te­dés után ment az iro­dá­ba, ami­kor az ott dol­go­zó sér­tett a zárás­hoz készü­lő­dött. A sér­tett éppen a pénzt rakta a tre­zor­ba, ami­kor a férfi az arcát elta­kar­va, kezé­ben a rásze­ge­zett pisz­tollyal a sér­tett elé állt, és pénzt köve­telt. A vád­lott fel­lé­pé­sé­től és a pisz­toly lát­vá­nyá­tól a sér­tett meg­ré­mült, s annak tuda­tá­ban, hogy a zárás­hoz köze­li idő­pont­ban segít­ség­re sem szá­mít­hat, a még kezé­ben lévő pén­zes zacs­kó­kat a fér­fi­nek átad­ta, aki ezt köve­tő­en távo­zott.

A vád­lott a követ­ke­ző év janu­ár­já­ban ismét elha­tá­roz­ta, hogy az uta­zá­si iroda kirab­lá­sá­val sze­rez pénzt. A decem­be­ri eset­hez hason­ló­an gép­ko­csi­já­val a közel­ben lepar­kolt, majd gya­lo­go­san a bel­vá­ros­ba ment, s az uta­zá­si iroda előtt több­ször elha­lad­va várta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez ked­ve­ző pil­la­na­tot. Végül több mint két óra eltel­té­vel, a dél­előt­ti órák­ban ment be az uta­zá­si iro­dá­ba, gáz-riasztó pisz­to­lyát az egye­dül lévő sér­tett­re sze­gez­te, s azzal fenye­get­te, hogy lőni fog. A meg­ré­mült nő – bár idő­hú­zás­ra töre­ke­dett és a riasz­tót is meg­nyom­ta – a vád­lott­nak pénzt adott át, majd a férfi a pénz­vál­tó kasszá­já­ból is vett magá­hoz pénzt. Távo­zá­sa után a vád­lott siet­ve a gép­ko­csi­já­hoz ment, és a lakó­he­lyé­re haj­tott.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben a főügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.