Főoldal » Hírek » Vádemelés egy volt európai parlamenti képviselő és társai ellen - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a volt kép­vi­se­lő és hét társa ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken.

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) aján­lá­sa alap­ján indult nyo­mo­zás – a 2009 és 2014 között – az Euró­pai Par­la­ment volt kép­vi­se­lő­je ellen.

A vád­irat sze­rint a volt kép­vi­se­lő 2009 és 2014 között a man­dá­tu­ma gya­kor­lá­sa során uta­zá­si költ­ség­té­rí­tés jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­sé­vel, par­la­men­ti asszisz­ten­se­i­vel – rész­ben fik­tív – fog­lal­koz­ta­tá­si jog­vi­szony léte­sí­té­sé­vel, a Brüsszel­ben foga­dott láto­ga­tó­cso­por­tok – több eset­ben valót­lan – költ­sé­gei után járó támo­ga­tás­sal össze­füg­gés­ben, és kiad­vá­nyok gyár­tá­sá­ra kötött – tény­le­ges tel­je­sí­tés nél­kü­li vagy túl­ára­zott – szol­gál­ta­tói szer­ző­dé­sek révén, a támo­ga­tá­si össze­gek jelen­tős részé­nek eltu­laj­do­ní­tá­sa érde­ké­ben járt el.

A volt kép­vi­se­lő rész­ben önál­ló­an, rész­ben az akk­re­di­tált par­la­men­ti asszisz­ten­se­i­vel – és az érin­tett gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok ügy­ve­ze­tő­i­nek segít­sé­gé­vel – az Euró­pai Par­la­ment ille­té­kes szer­ve­it téve­dés­be ejtet­te, amellyel több, mint 155 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az Euró­pai Par­la­ment költ­ség­ve­té­sé­nek.

A volt kép­vi­se­lő tagad­ja a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, míg egyik társa rész­ben beis­me­rő val­lo­mást tett.

A vád­lot­tak által elkö­ve­tett leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, a volt kép­vi­se­lő ese­té­ben a bűn­cse­lek­mé­nyek hal­ma­za­ta foly­tán a bün­te­tés kisza­bá­sa­kor irány­adó közép­mér­ték tíz év.

Az ügy­ben koráb­ban köz­zé­tett ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi lin­kek érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/gyanusitott-a-volt-europai-parlamenti-kepviselo/