Főoldal » Hírek » Vádemelés egy volt rendőr főtiszt ellen zaklatás miatt – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség zak­la­tás bűn­tet­te, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak vét­sé­ge és magán­lak­sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Máté­szal­kai Járás­bí­ró­sá­gon egy volt rend­őr ellen.

A vád­irat lénye­ge sze­rint 2020 már­ci­u­sá­ig – az ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó – férfi rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta fele­sé­gét, meg­alá­zó meg­jegy­zé­sek­kel illet­te, meg­fé­lem­lí­té­sül folya­ma­to­san érez­tet­te testi erő­fö­lé­nyét, bán­tal­maz­ta. olyan is elő­for­dult, hogy egy pénz­ügyi vita során a fal­nak szo­rí­tot­ta és meg­ra­gad­ta a nya­kát.

2020. már­ci­us 30-án a vád­lott erő­sza­ko­san ki akar­ta venni – az álta­la koráb­ban már meg­ron­gált – tele­font fele­sé­ge kezé­ből, majd az udva­ron őt üldöz­ve meg­pró­bál­ta tőle meg­sze­rez­ni a közös bank­szám­lá­hoz tar­to­zó bank­kár­tyát is, a mun­ka­vég­zés cél­já­ból magá­nál tar­tott mun­ka­he­lyi lap­top­ját pedig eldob­ta.

A sér­tett ezután a fiá­hoz köl­tö­zött, de a férje ezután is fenye­get­te, közöl­te, hogy rájuk gyújt­ja a házat és a fele­sé­gét a hajá­nál fogva húzza haza.

2020 júli­u­sá­ban a vád­lott – annak elle­né­re, hogy fel­szó­lí­tot­ták, hogy az ingat­lan­tól tart­sa távol magát – sze­mély­gép­ko­csi­val meg­je­lent a fia csa­lá­di házá­nál és a lakat­tal lezárt lemez­ka­put a gép­ko­csi­val betör­te, majd behaj­tott az udvar­ra és a jár­mű­ből kiszáll­va a fele­sé­ge ajta­ján kez­dett döröm­böl­ni.

A cse­lek­mény után a vád­lott ismé­tel­ten fel­hív­ta a sér­tet­tet tele­fo­non és azzal fenye­get­te meg, hogy más­nap bal­tá­val és teher­gép­ko­csi­val fog vissza­men­ni.

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség a fel­je­len­tés után gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki az elkö­ve­tőt és elren­del­te őri­ze­tét. A rend­őr – az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján – letar­tóz­ta­tás­ba került, később bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt állt, jelen­leg sza­bad­lá­bon véde­ke­zik.

A vád­lott hiva­tá­sos szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nyát a rend­őr­ség mél­tat­lan­ság miatt idő­köz­ben meg­szün­tet­te.

A fény­ké­pek az elkö­ve­tés hely­szí­nén, a szem­le során készül­tek.