Főoldal » Hírek » Vádemelés egy volt rendőr főtiszt és társa ellen korrupciós bűncselekmény miatt- a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 44 éves férfi 2019 júli­u­sá­ban azzal keres­te meg koráb­bi szom­széd­ját, – aki­ről tudta, hogy koráb­ban a rend­őr­sé­gen veze­tő beosz­tást látott el – hogy a kap­cso­la­tai révén segít­se egy talál­má­nyát bemu­tat­ni a Belügyminisztériumban.

A volt rend­őr arról szá­molt be a fér­fi­nak, hogy Nigé­ri­á­ban élő elhunyt roko­na kettő mil­lió dol­lárt hagyott rá, azon­ban az örök­ség meg­szer­zé­se érde­ké­ben az ügy­ben eljá­ró kül­föl­di ügy­véd­nek uta­lan­dó nagyobb össze­gű pénz­zel nem rendelkezik.

A vád­lot­tak meg­egyez­tek abban, hogy a volt rend­őr fel­hasz­nál­va koráb­bi kap­cso­la­ta­it elin­té­zi azt, hogy társa a bir­to­ká­ban lévő tech­no­ló­gi­át bemu­tat­has­sa a minisz­té­ri­um­ban, továb­bá az elle­ne folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rá­sok meg­szün­te­tés­sel zárul­ja­nak, illet­ve a koráb­ban kisza­bott pénz­bün­te­tés fenn­ma­ra­dó részé­nek meg­fi­ze­té­sé­re pedig halasz­tást kapjon.

A férfi a köz­ben­já­rás ellen­té­te­le­zé­se­ként vál­lal­ta – tudva azt, hogy a bün­te­tő­el­já­rá­sok alap­ta­lan meg­szün­te­té­se és a halasz­tás indo­ko­lat­lan enge­dé­lye­zé­se köré­ben eljá­ró hiva­ta­los sze­mé­lyek a hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­sze­gik –, hogy az örö­kö­sö­dé­si ügy­let­hez szük­sé­ges pénzt meg­szer­zi, majd két és fél mil­lió forin­tot bocsá­tott a volt rend­őr rendelkezésére.

A volt rend­őr meg­té­veszt­ve tár­sát valót­la­nul arról tájé­koz­tat­ta, hogy az ügyek ered­mé­nyes elin­té­zé­se érde­ké­ben köz­ben­járt, azon­ban való­já­ban e kör­ben sem­mi­lyen intéz­ke­dést nem tett, hiva­ta­los sze­mélyt nem kere­sett meg.

A nyo­mo­zó ügyész­ség a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a volt rend­őr az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, a bíró­ság ítél­je négy év sza­bad­ság­vesz­tés­re, 500.000 forint pénz­bün­te­tés­re, négy év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, vala­mint ren­del­jen el vele szem­ben 2.500.000 forint ere­jé­ig vagyonelkobzást.

A volt rend­őr hiva­tá­sos szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya már koráb­ban meg­szűnt, jelen­leg – a szin­tén kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott – sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét tölti. Sza­bad­lá­bon véde­ke­ző társa szin­tén bün­te­tett, jelen­leg kilenc bün­te­tő­el­já­rás van elle­ne folya­mat­ban és e bűn­cse­lek­ményt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt követ­te el.