Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Életveszélyesen bántalmazta alkalmazottját – a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Békés Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 41 éves letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben. A férfi úgy meg­ver­te az alkal­ma­zott­ját, hogy élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. 

A vád­irat sze­rint a ter­helt alkal­ma­zá­sá­ban állt egy 46 éves sér­tett. 2023. már­ci­us 18-án, dél­után mind­ket­ten a telep­he­lyen dol­goz­tak, de a sér­tett nem zárta be a karám ajta­ját, ezért a szar­vas­mar­hák kiszök­tek. A ter­helt dühös lett, és egy vas­vil­la nye­lé­vel, majd egy vas­tag akác­fa­bot­tal több­ször meg­ütöt­te a fér­fit, miköz­ben folya­ma­to­san szi­dal­maz­ta. A sér­tett a föld­re esett, pró­bált véde­kez­ni, ám a vád­lott foly­tat­ta a bán­tal­ma­zást.  Később a sér­tett meg­pró­bált fel­áll­ni, de a bakan­csot vise­lő férfi több­ször ráta­po­sott a mell­ka­sá­ra. Miu­tán a sér­tett­nek sike­rült fel­áll­nia, a táma­dó­ja meg­ra­gad­ta a nya­ká­nál, és két­szer ököl­lel meg­ütöt­te az arcán, végül fel­vett egy fáng­lit, mellyel tar­kón ütöt­te a sértettet.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes sérü­lést szenvedett.

A férfi a bán­tal­ma­zást köve­tő­en meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, hogy ha beszél a tör­tén­tek­ről, akkor újra meg­ve­ri, vala­mint elve­te­ti tőle a gyer­me­két. A sér­tett a fenye­ge­tés hatá­sá­ra nem tett fel­je­len­tést, továb­bá az élet­tár­sá­nak sem szá­molt be a vele tör­tén­tek­ről. A férfi napo­kig nem intéz­ke­dett annak érde­ké­ben, hogy a sér­tett orvo­si ellá­tás­ban része­sül­jön, és hagy­ta, hogy meg­je­len­jen a telep­he­lyen mun­ka­vég­zés cél­já­ból. A sér­tett össze­esett a mun­ka­he­lyen, ekkor a vád­lott élet­tár­sa kór­ház­ba vitte.

A főügyész­ség a ter­helt beis­me­ré­se ese­té­re mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­ma­zó vád­ira­tá­ban - a letar­tóz­ta­tás fenn­tar­tá­sa mel­lett -  bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, a fél­mil­lió forin­ti meg­ha­la­dó bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­se mellett.