Főoldal » Hírek » Vádemelés embercsempészés bűntette miatt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy szír férfi Auszt­ri­á­ban bérelt gép­ko­csi­val érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy az ille­gá­lis határ­át­lé­pők­nek segít­sen Nyugat-Európába jutni, a rend­őrök elől meg­kí­sé­relt elme­ne­kül­ni, azon­ban elfog­ták. Az ügyész­ség vádat emelt elle­ne és bör­tön­bün­te­tés­re íté­lé­sét indítványozza.

A vád­irat  sze­rint egy 25 éves szír állam­pol­gár­sá­gú, Német­or­szág­ban élő férfi Auszt­ri­á­ban bérelt egy sze­mély­gép­ko­csit, azzal a cél­lal, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pők­nek segít­sen majd Magyar­or­szág­ról oszt­rák föld­re, végső cél­ként Hol­lan­di­á­ba jutni. A férfi a gép­ko­csi­val Sze­ged mellé ment, ahol 2020. júni­us 10-én, elő­ze­tes meg­be­szé­lés sze­rint fel­vett 5 szír állam­pol­gárt, akik koráb­ban a román-magyar határ­sza­ka­szon jog­el­le­ne­sen, érvé­nyes úti okmá­nyok nél­kül lép­tek Magyar­or­szág terü­le­té­re. A 25 éves fér­fit dél­előtt meg akar­ták állí­ta­ni a rend­őrök Lajos­mi­zse köze­lé­ben. Az ember­csem­pész azon­ban nem állt meg, hanem az őt tere­lő rend­őr­ko­csik közül nagy sebe­ség­gel kihaj­tott, és a fővá­ros felé tar­tott, ahol a XXIII. kerü­let­hez tar­to­zó útsza­kasz­nál köz­úti bal­ese­tet okozott.

A Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt a sofőr ellen az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt, és indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és uta­sít­sa ki Magyar­or­szág területéről.

Az ember­csem­pé­szés­nek a vád tár­gyá­vá tett minő­sí­tett ese­tét a tör­vény 2-től 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li büntetni.

A rend­őrök­nek való szem­be­sze­gü­lés miatt a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség foly­ta­tott büntetőeljárást.