Főoldal » Archív » Vádemelés embercsempészés miatt

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 53 éves soly­má­ri férfi ellen, aki 2019. janu­ár ele­jén 20 iraki állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get, akik a román-magyar határt Bat­to­nyá­nál enge­dély és okmá­nyok nél­kül lép­ték át.

A vád­lott­nak 2018. decem­ber végén 80.000 Ft össze­gű tar­to­zá­sa kelet­ke­zett egy „Béla” nevű román sze­méllyel szem­ben. Ennek tör­lesz­té­se fejé­ben „Béla” mun­kát aján­lott a vád­lott­nak, még­pe­dig azt, hogy embe­re­ket kell a román-magyar határ mel­lől Buda­pest­re szál­lí­ta­nia, amely­be a vád­lott bele­egye­zett. A vád­lott a meg­ál­la­po­dás tel­je­sí­té­se érde­ké­ben 2018. decem­ber végén bérbe vett egy söté­tí­tett ablak­üve­gű kis­te­her­gép­ko­csit, majd azzal 2019. janu­ár 3-án, az esti órák­ban elin­dult a határ mellé, útköz­ben tele­fo­non kapta meg „Bélá­tól” annak a hely­nek a GPS koor­di­ná­tá­it, ahová men­nie kell. A vád­lott az uta­sí­tá­sok sze­rint Bat­to­nya kül­te­rü­le­té­re, a Mező­he­gyes irá­nyá­ba veze­tő műút­ra ment, ahol rövid vára­ko­zás után, éjfél körül fel­vett a gép­jár­mű­be 20 iraki állam­pol­gárt, akik egy afgán ember­csem­pész veze­té­sé­vel a román-magyar állam­ha­tárt enge­dély nél­kül, a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel, a zöld­ha­tá­ron keresz­tül Bat­to­nya tér­sé­gé­ben lép­ték át. Miu­tán a mig­rán­sok a gép­jár­mű­be beszáll­tak, a vád­lott a kis­te­her­gép­ko­csi­val Mező­he­gyes irá­nyá­ba indult, hogy az iraki állam­pol­gá­ro­kat Buda­pest­re szál­lít­sa, azon­ban a Bat­to­nyai Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei elfog­ták őket.

A vád­lott Magyar­or­szá­gon bün­tet­len elő­éle­tű, de őt egy német bíró­ság 2015-ben jog­el­le­nes beuta­zás és tar­tóz­ko­dás elő­se­gí­té­se miatt fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re ítélte.

A Bat­to­nyai Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint azt, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az eljá­rás a Bat­to­nyai Járás­bí­ró­sá­gon folytatódik.