Főoldal » Archív » Vádemelés emberölés kísérlete miatt

A Békés Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az 52 éves bün­tet­len elő­éle­tű bat­to­nyai fér­fi­val szem­ben, aki 2016. novem­ber ele­jén lakó­tár­sát meg­ké­sel­te.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a vád­lott alko­hol­füg­gő­ség­ben szen­ved. A későb­bi sér­tett férfi és a vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek ide­jén Bat­to­nyán, az egyik Fő utcai önkor­mány­za­ti szük­ség­la­kás­ban éltek. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző hetek­ben a sér­tett több alka­lom­mal szi­dal­maz­ta a vád­lot­tat és ezek során több­ször arcon is ütöt­te.

A vád­lott és a sér­tett 2016. novem­ber 2-án a késő dél­utá­ni órák­ban az egyik bat­to­nyai sörö­ző­ben együtt ita­loz­tak, majd elvál­tak, a vád­lott haza­ment, a sér­tett pedig tovább ita­lo­zott. A vád­lott már aludt, ami­kor a sér­tett erő­sen ittas álla­pot­ban haza­ér­ke­zett. A sér­tett szi­dal­maz­ni kezd­te az ágyá­ban lévő vád­lot­tat, miköz­ben meg is ütöt­te, majd legug­golt mellé és tovább magya­rá­zott neki. Az ülő hely­zet­ben lévő vád­lott – aki szin­tén erő­sen ittas álla­pot­ban volt – a bán­tal­ma­zá­sát köve­tő­en körül­be­lül 15 perc­cel fel­állt. Kéz­zel ellök­te a sér­tet­tet, fel­kap­ta az ágya mel­lett elhe­lye­zett vöd­rön lévő 9 cm pen­ge­hosszú­sá­gú és 2 cm pen­ge­szé­les­sé­gű kést, majd azzal két alka­lom­mal nya­kon, illet­ve két­szer arcon szúr­ta a hát­ra­tán­to­ro­dó sér­tet­tet. A sér­tett vérző nyak­kal átsza­ladt a szom­széd­hoz, aki men­tőt hívott.

A sér­tett által elszen­ve­dett nyaki sérü­lé­sek élet­ve­szé­lye­sek vol­tak, de a szú­rás a sér­tett halá­lát is okoz­hat­ta volna és csak a sze­ren­csés vélet­len­nek köszön­he­tő, hogy a nyaki verő­ere­ket nem érte el.

A Békés Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel­ke­ret 5 évtől 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A főügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szék előtt foly­ta­tó­dik.