Főoldal » Archív » Vádemelés Farkas Gergely ellen

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a Job­bik Magyar­or­szá­gért Moz­ga­lom meg­ne­ve­zé­sű párt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő­je ellen a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szé­ken.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint Far­kas Ger­gely 2018 már­ci­u­sá­ban, az ország­gyű­lé­si válasz­tást meg­elő­ző­en – a Job­bik Bács-Kiskun megyei 5. számú ország­gyű­lé­si egyé­ni válasz­tó­ke­rü­let­ben nyil­ván­tar­tás­ba vett kép­vi­se­lő­je­lölt­je­ként – a Lehet Más a Poli­ti­ka meg­ne­ve­zé­sű párt nyil­ván­tar­tás­ba vett kép­vi­se­lő­je­lölt­jé­nek egy beszél­ge­tés során fel­aján­lot­ta, hogy ha vissza­lép a válasz­tás­tól, kifi­ze­ti neki a kam­pány­ra addig for­dí­tott hat­száz­ezer forint költ­sé­gét. Ezen fel­ve­tés­sel a vád­lott a kép­vi­se­lő­je­löl­tet passzív válasz­tó­jo­gá­nak gya­kor­lá­sá­ban anya­gi jut­ta­tás ígé­re­té­vel töre­ke­dett befo­lyá­sol­ni, amely aján­la­tot azon­ban a jelölt vissza­uta­sí­tott.

Miu­tán az ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő men­tel­mi jogát a leg­főbb ügyész indít­vá­nyá­ra az Ország­gyű­lés fel­füg­gesz­tet­te, az ügyész­ség Far­kas Ger­gelyt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki, aki tagad­ta bűnös­sé­gét.

A vád­irat­ban a vád­lott ter­hé­re rótt köz­igaz­ga­tás rend­je elle­ni bűn­cse­lek­mény három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.