Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Vádemelés gondatlan emberölés miatt- A Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett ember­ölés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 20 éves fér­fi­val szem­ben, aki az erő­sen ittas alkal­mi isme­rő­sét két kéz­zel meg­lök­te, ami­től a sér­tett egyen­sú­lyát veszt­ve elesett, majd az így elszen­ve­dett kopo­nya­sé­rü­lés követ­kez­té­ben elhunyt. 

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2019. decem­ber köze­pén az éjsza­kai órák­ban az egyik bala­ton­fü­re­di szó­ra­ko­zó­hely­ről tar­tott haza­fe­lé, ahol bará­ti tár­sa­ság­ban jelen­tős mennyi­sé­gű sze­szes­italt fogyasz­tott. Útköz­ben talál­ko­zott a szá­má­ra isme­ret­len sér­tet­tel és a tár­sa­sá­gá­ban lévő fér­fi­val, akik maguk is itta­sak vol­tak. A vád­lott és alkal­mi isme­rő­sei elő­ször beszél­get­tek egy­más­sal, de miu­tán a sér­tett becs­mér­lő meg­jegy­zést tett az elkö­ve­tő­re, a két férfi össze­szó­lal­ko­zott, és han­go­san szi­dal­maz­ták egymást.

A szi­dal­ma­zá­sok köze­pet­te a vád­lott elő­re­ment, s így eltá­vo­lo­dott a sér­tet­től, aki azon­ban a tár­sá­val együtt követ­te. A sér­tett ittas­sá­ga miatt a jár­dán meg­tán­to­ro­dott, de miu­tán vissza­nyer­te egyen­sú­lyát, tovább köze­le­dett az elkö­ve­tő felé és sér­tő­en utána szólt.

A vád­lott erre vissza­for­dult és a sér­tett előtt meg­áll­va han­go­san szi­dal­maz­ni kezd­te, majd egy hir­te­len moz­du­lat­tal két kar­ját kinyújt­va, tenyér­rel mell­ka­son lökte a fér­fit, aki ittas­sá­ga miatt a lökés­től egyen­sú­lyát vesz­tet­te, hát­ra­vá­gó­dott, fejét pedig az asz­falt­ba verte.

A vád­lott a tör­tén­tek után távo­zott, míg a sér­tet­tel lévő férfi, miu­tán látta, hogy isme­rő­se nem moz­dul, tele­fon­já­ról azon­nal érte­sí­tet­te a mentőket.

A sér­tett az elszen­ve­dett ütő­dés követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes­nek minő­sü­lő kopo­nya­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, és az azon­na­li, szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re 12 nap­pal később a kór­ház­ban elhunyt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben eljá­ró Veszp­ré­mi Törvényszéknek.