Főoldal » Hírek » Vádemelés gyermekpornográfia miatt- a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te, vala­mint tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel átadá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 32 éves férfi ellen.

A vád­lott 2020. júni­us 15-ét meg­elő­ző­en a laká­sán, az álta­la hasz­nált szá­mí­tó­gép­pel inter­net­ről, illet­ve egy bön­gé­sző­prog­ram tele­pí­té­sét köve­tő­en 189 alka­lom­mal az ún. dark web-ről több ezer, kis­ko­rú­ak­ról készült fotót és vide­ót töl­tött le. A fel­vé­te­le­ken a 14. élet­évü­ket be nem töl­tött, több­sé­gé­ben kis­gyer­mek korú, de több eset­ben még csak cse­cse­mő korú sér­tet­tek­kel isme­ret­len sze­mé­lyek, főként fér­fi­ak, súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nye­ket végez­nek. A vád­lott ott­ho­ni szá­mí­tó­gé­pé­nek merev­le­me­ze­in több mint 11.000 darab olyan file-t tárolt, ame­lyek közül több ezer darab por­nog­ráf fel­vé­tel­nek minősül.

Ezen túl­me­nő­en a vád­lott más, isme­ret­len sze­mély­azo­nos­sá­gú, pedo­fil haj­la­mú sze­mé­lyek­kel is bará­ti kap­cso­la­tot tar­tott fenn az inter­ne­ten keresz­tül. 2019. augusz­tus 20-án 16 óra körül ott­ho­ná­ból egy leve­le­ző szol­gál­ta­tás igény­be véte­lé­vel három sze­mély­nek kül­dött át üze­net­ben 47 darab, gyer­mek­por­nog­rá­fi­á­hoz kap­cso­ló­dó, de por­nog­ráf­nak nem minő­sü­lő fel­vé­telt, továb­bá 96 darab olyan kép- illet­ve video­fel­vé­telt, ame­lye­ken min­den két­sé­get kizá­ró módon fel­nőtt­ko­rú sze­mé­lyek sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­nak kis­ko­rú, több­nyi­re 14 év alat­ti sértetteket.

A nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rás során a vád­lott szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­ze­it és mobil­te­le­fon­ját is lefoglalta.

Az egyéb­ként bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­té­sül bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­sát, vala­mint a lefog­lalt bűn­je­lek elkob­zá­sát szor­gal­maz­za a Bony­há­di Járás­bí­ró­ság­nál. Emel­lett az ügyész­ség indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal tilt­sa el bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.