Főoldal » Archív » Vádemelés halálos közúti baleset okozása miatt

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 2016 júli­u­sá­ban Békés­csa­ba kül­te­rü­le­tén köz­úti bal­ese­tet oko­zott, amely­nek követ­kez­té­ben egy moto­ros a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te.

A vád­irat sze­rint a 80 éves békés­csa­bai férfi 2016. júli­us 2-án az éjsza­kai órák­ban Békés­csa­ba felől Csa­ba­sza­ba­di irá­nyá­ba köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­já­val, amely­nek abla­kai és vissza­pil­lan­tó tükre rend­kí­vül poro­sak vol­tak.

A férfi hala­dá­sa köz­ben egy bekö­tő­út­ra balra, nagy ívben kanya­ro­dott, azon­ban ezt meg­elő­ző­en a KRESZ sza­bá­lyát meg­szeg­ve nem győ­ző­dött meg arról, hogy gép­ko­csi­já­nak elő­zé­sét nem kezdte-e meg másik jármű. Így kanya­ro­dás köz­ben nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get, és össze­üt­kö­zött az őt előző, 21 éves sér­tett által veze­tett motor­ral. A bal­eset követ­kez­té­ben a fia­tal férfi olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a hely­szí­nen elha­lá­lo­zott.

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a ter­hel­tet halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. Az ügyész­ség a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság­hoz meg­kül­dött vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt.