Főoldal » Archív » Vádemelés halálos munkabaleset miatt

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt kez­de­mé­nyez­te a bíró­sá­gi eljá­rást. A vád­lott és a sér­tett  egy állat­tar­tó tele­pen dol­go­zott. A sér­tett állat­gon­do­zó volt, a vád­lott pedig más jel­le­gű fizi­kai mun­kát vég­zett, jog­sze­rű­en hasz­nál­hat­ta a tele­pen lévő trak­tort a takar­mány moz­ga­tá­sá­ra. 2016 janu­ár 19-én a vád­lott és a sér­tett azo­nos műszak­ban volt, a sér­tett a reg­ge­li órák­ban arra kérte a vád­lot­tat, hogy hord­jon be takar­mányt a hodály­ba. A vád­lott közöl­te, hogy nem tud takar­mányt hor­da­ni, mert a trak­tor akku­mu­lá­to­ra leme­rült.

A telep­ve­ze­tő  a  spe­ci­á­lis képe­sí­tést igény­lő rako­dó­gép hasz­ná­la­tát a vád­lott­nak már koráb­ban meg­til­tot­ta. A sér­tett több­szö­ri kéré­sét köve­tő­en a vád­lott a dél­előt­ti órák­ban a til­tás elle­né­re mégis  beült a rako­dó­gép­be, hogy azzal néhány bálát bete­gyen a hodály­ba. A sér­tett ez idő alatt a mun­ka­gép köze­lé­be ment, majd a vád­lott tola­tást vég­zett, mely­nek során elütöt­te a sér­tet­tet, aki a gép alá került és olyan súlyos csont­tö­ré­ses és belső sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy más­nap meg­halt.

A vád­lott a gép­ke­ze­lés­re vonat­ko­zó fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyo­kat, illet­ve felet­te­se uta­sí­tá­sa­it meg­szeg­ve okoz­ta a sér­tett halá­lát.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.