Főoldal » Hírek » Vádemelés három férfival szemben lőfegyverek engedély nélküli megszerzése és tartása miatt - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik úgy sze­rez­tek meg, tar­tot­tak, vala­mint érté­ke­sí­tés miatt átad­tak egy­más­nak lőfegy­ve­re­ket, hogy fegy­ver­tar­tá­si enge­déllyel nem rendelkeztek.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők egyi­ke, egy 63 éves férfi isme­ret­len körül­mé­nyek között bir­to­ká­ba jutott annak a két lopott lőfegy­ver­nek, ame­lye­ket 2016-ban tar­to­zá­sa fede­ze­té­ül átadott a 49 éves vádlott-társának.

Két évvel később a férfi egy ugyan­csak isme­ret­len módon meg­szer­zett lőfegy­ver eladá­sá­ban kérte fia­ta­labb társa segít­sé­gét. A férfi a kérés­nek ele­get tett, a fegy­vert 2019 máju­sá­ban értékesítette.

A két férfi több mint két­ezer külön­bö­ző faj­tá­jú és kali­be­rű töl­tényt, vala­mint löve­dé­ket is meg­szer­zett, ame­lye­ket laká­suk­ban, illet­ve egy vál­lal­ko­zás telep­he­lyén tároltak.

A 49 éves férfi a vádlott-társától fede­ze­tül kapott lőfegy­ve­rek egyi­két 2018 őszén barát­sá­guk miatt anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás nél­kül tovább­ad­ta a har­ma­dik ter­helt­nek, aki ezen felül a későb­bi­ek­ben egy lőfegy­ver­nek minő­sü­lő lég­pus­kát is megszerzett.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban két elkö­ve­tő­vel szem­ben, – akik közül az egyik a cse­lek­ményt a hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt állva követ­te el - vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát és köz­ügyek­től eltil­tást, a har­ma­dik vád­lot­tal szem­ben pedig vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a lefog­lalt lőfegy­ve­rek és lősze­rek elkob­zá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/fegyverek-es-loszerek-0#7