Főoldal » Archív » Vádemelés három szerb embercsempész ellen Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt három szer­bi­ai férfi ellen, akik 2016. május 5-én haj­nal­ban fizet­ség remé­nyé­ben Mada­ras tér­sé­gé­ből egy kis­busszal és egy sze­mély­au­tó­val a határt ille­gá­li­san átlé­pő 12 mig­ránst akar­tak Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a rend­őrök Baján elfog­ták őket. 

Az egyik 23 éves szerb vád­lot­tat egy isme­ret­len sze­mély a szer­bi­ai Sza­bad­kán bízta meg az ember­csem­pé­szés­sel, ami­ért 150 eurót ígért neki. A 23 éves férfi bevon­ta a fel­adat­ba két bűn­tár­sát, egy 24 éves és egy 21 éves szerb férfit.

A meg­bí­zás­nak meg­fe­le­lő­en a három vád­lott egy sze­mély­au­tó­val és egy kis­busszal 2016. május 4-én este a tom­pai határ­át­ke­lőn keresz­tül Magyar­or­szág­ra uta­zott. A 23 éves ember­csem­pész vezet­te a sze­mély­au­tót, mel­let­te ült a 24 éves vád­lott is. Mögöt­tük jött a 21 éves szerb férfi a kis­busszal, aki­nek a sze­mély­au­tó­val mutat­ták az utat.

2016. május 5-én haj­nal­ban a 21 éves vád­lott Mada­ra­son fel­vett az álta­la veze­tett kis­busz­ba 8 szír és 4 srí lan­kai mig­ránst. A vád­lot­tak tud­ták, hogy a mig­rán­sok ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt. A mig­rán­sok beszál­lí­tá­sa után el is indul­tak az ország bel­se­je felé, hogy Auszt­ri­á­ba csem­pésszék őket. Elől haladt a 23 és 24 éves vád­lott a sze­mély­au­tó­val, akik elő­fu­tó­ként biz­to­sí­tot­ták a csem­pé­szést és jelez­ni­ük kel­lett, ha rend­őrt láttak.

A rend­őr­jár­őrök azon­ban Baján mind­két jár­mű­vet meg­ál­lí­tot­ták és a vád­lot­ta­kat, vala­mint a mig­rán­so­kat elfog­ták. A leg­fi­a­ta­labb vád­lott 500 eurót kapott volna, ha a mig­rán­sok Auszt­ri­á­ba érnek, a 24 éves fér­fi­nek nem ígér­tek pénzt. A lebu­kás miatt azon­ban egyik vád­lott sem kapta meg az ígért összeget.

Mind­há­rom vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban várja a tár­gya­lást, őket az ügyész­ség több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja azzal, hogy a 21 és 23 éves fér­fi­ak vagyo­ni haszon­szer­zés végett követ­ték el a bűn­cse­lek­ményt. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön, vala­mint kiuta­sí­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.