Főoldal » Archív » Vádemelés hivatali visszaélés miatt

Hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész azt az ügy­in­té­zőt, aki a pol­gár­mes­ter uta­sí­tá­sá­ra száz­har­minc­hét eset­ben szer­zett be jog­el­le­ne­sen tulaj­do­ni lapo­kat, majd azo­kat a pol­gár­mes­ter átad­ta továb­bi fel­hasz­ná­lás­ra az ügy­véd ismerősének.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­nak lénye­ge sze­rint az egyik sza­bol­csi tele­pü­lés önkor­mány­za­tá­nál több évti­ze­de köz­tiszt­vi­se­lő­ként dol­go­zó ügy­in­té­zőt a pol­gár­mes­ter 2015 ele­jén arra uta­sí­tot­ta, hogy a részé­re külön­bö­ző ingat­la­nok tulaj­do­ni lap­ja­it kérje le a hiva­ta­li szá­mí­tó­gé­pén a Takar­Net rend­szer­ből. Az ügy­in­té­ző ugyan­is jogo­sult volt hasz­nál­ni az ingatlan-nyilvántartási ada­to­kat tar­tal­ma­zó rend­szert, ami­ből az önkor­mány­zat a hiva­ta­li fel­ada­ta­i­nak ellá­tá­sá­hoz ingye­ne­sen kap­ha­tott ada­to­kat, pl. tulaj­do­ni lap máso­la­to­kat. Nem hiva­ta­li célra a Takar­Net rend­szer ada­tai viszont nem hasz­nál­ha­tó­ak ingye­ne­sen, ami­vel a vád­lot­tak tisz­tá­ban voltak.

A pol­gár­mes­ter arra is uta­sí­tot­ta az ügy­in­té­zőt, hogy a jogo­su­lat­lan lekér­de­zé­se­ket úgy tűn­tes­se fel a rend­szer­ben, mint­ha azok köz­ér­de­kű beje­len­té­sek elin­té­zé­sé­hez len­né­nek szük­sé­ge­sek, mert tudta, hogy így ingye­nes az adatkérés.

A pol­gár­mes­ter mind­ezt az ügy­véd­ként dol­go­zó isme­rő­se kéré­sé­re tette, aki nyolc­van­nyolc eset­ben a jogo­su­lat­la­nul beszer­zett tulaj­do­ni lapo­kat az ügy­vé­di mun­ká­ja során fel is használta.

A bűn­cse­lek­mény révén kár is érte az önkor­mány­za­tot, mivel a Föld­mé­ré­si és Táv­ér­zé­ke­lé­si Inté­zet 302.000,- forint bír­ság meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te a  pol­gár­mes­te­ri hiva­talt a jogo­su­lat­lan lekér­de­zé­sek miatt.

A hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­élő ügy­in­té­zőt tet­tes­ként, míg a pol­gár­mes­tert és az ügy­vé­det fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja az ügyész. Az ügyész azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki.