Főoldal » Hírek » Vádemelés Horthy Miklós szobrának megrongálása miatt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy negy­ve­nes éve­i­ben járó nő a Sza­bad­ság téren, Hor­thy Mik­lós mell­szob­rát ron­gál­ta meg vörös színű fes­ték­kel.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2020. júli­us 3-án meg­je­lent az V. kerü­let, Sza­bad­ság téren lévő, a Refor­má­tus Egy­ház­kö­zös­ség­hez tar­to­zó Haza­té­rés Temp­lom­nál, majd min­den előz­mény nél­kül oda­ment a gyü­le­ke­zet által fel­ál­lí­tott, védő­ráccsal elke­rí­tett Hor­thy Mik­lós mell­szo­bor­hoz és azt vörös színű zománc­fes­ték­kel leöntötte.

A vád­lott a szo­bor­ban, a védő­rács­ban és a kül­té­ri bur­ko­lat­ban össze­sen csak­nem 80.000 forint kárt oko­zott, amely nem térült meg.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az nővel szem­ben ron­gá­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság­ra. A kerü­le­ti ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel - bün­te­tő­vég­zés­ben - pénz­bün­te­tést szab­jon ki.