Főoldal » Archív » Vádemelés idős személyeket fosztogató elkövetők ellen Vas megyében

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a három férfi ellen, akik 2015. decem­be­re és 2016. feb­ru­ár­ja között Vas, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Nóg­rád megyei tele­pü­lé­se­ken élő nők sérel­mé­re követ­tek el lopást, kihasz­nál­va, hogy a sér­tet­tek idős koruk miatt nem ismer­ték fel a vád­lot­tak való­di szán­dé­kát.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak az ese­tek egy részé­ben magu­kat az áram­szol­gál­ta­tó mun­ka­tár­sá­nak kiad­va jutot­tak be a sér­tet­tek laká­sá­ba, míg más ese­tek­ben arra hivat­koz­tak, hogy a szom­széd­nak hoz­tak pénzt, vagy a sér­tett egyik roko­ná­val szem­ben fenn­ál­ló tar­to­zá­su­kat jöt­tek ren­dez­ni.

Min­den eset­ben közös volt azon­ban, hogy az idős sér­tet­te­ket pénz­vál­tás­ra kér­ték, amely­nek ürü­gyén kifi­gyel­ték, hogy hol tart­ják a pén­zü­ket, s azt a sér­tet­tek figyel­mé­nek elte­re­lé­sé­vel ellop­ták.

A vád­lot­tak a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel 80.000 és 468.000 forint közöt­ti kárt okoz­tak az egyes sér­tet­tek­nek.

A járá­si ügyész­ség mind­há­rom vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.