Főoldal » Archív » Vádemelés kábítószer-kereskedőkkel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a két sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, akik koka­int érté­ke­sí­tet­tek közö­sen Sze­ged terü­le­tén 2016-2017-ban. Az egyik vád­lott­nak az eladás­ból 392.000 forint, a másik­nak 185.000 forint bevé­te­le volt. Az ügyész­ség vádat emelt egy har­ma­dik fér­fi­val szem­ben is, aki vevő­ket szer­zett az egyik vádlottnak. 

A vád sze­rint a negy­ven­egy éves vád­lott 2015-ben ismer­ke­dett meg a huszon­há­rom éves vád­lot­tal, tőle több alka­lom­mal köl­csön­kért, majd 2016-ban fel­aján­lot­ta neki, hogy tar­to­zá­sát koka­in átadá­sá­val egyen­lí­te­né ki. A fia­ta­lab­bik vád­lott ezt elfo­gad­ta, majd a vád­lot­tak koka­in érté­ke­sí­té­sé­vel kezd­tek el fog­lal­koz­ni. A kábí­tó­szert az idő­sebb vád­lott sze­rez­te meg, azt fel­hí­gí­tot­ta, ada­gok­ra osz­tot­ta, a másik vád­lott pedig a kábí­tó­szert elad­ta a vád­lot­tak isme­ret­sé­gi köré­ben. A két vád­lott 2016 és 2017 máju­sa között leg­alább har­minc adag, össze­sen leg­alább 15 gramm koka­int szer­zett be és adott el.

A negy­ven­egy éves vád­lott továb­bi hat másik sze­mély­nek is érté­ke­sí­tett koka­int több alka­lom­mal, össze­sen mint­egy 14 gramm mennyi­ség­ben. Az egyik vevő maga is aján­lot­ta a vád­lot­tat mások­nak, mint olyan sze­mélyt, aki kábí­tó­szert tud sze­rez­ni. A vád­lott 2017 máju­sá­ban ezen vevő által aján­lott két sze­mély­nek adott el koka­int és kan­na­biszt a laká­sán. A vásár­ló­kat a rend­őr­ség az utcán ellen­őriz­te és náluk a meg­vá­sá­rolt kábí­tó­szert meg­ta­lál­ta. A vád­lott laká­sán tar­tott ház­ku­ta­tás során, koka­in, kan­na­bisz, mér­leg és pipa került elő.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a kábí­tó­szert beszer­ző és érté­ke­sí­tő vád­lot­ta­kat keres­ke­dés­sel, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, míg a továb­bi vásár­ló­kat szer­ző vevőt cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re átadás­sal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. A kábítószer-kereskedelemmel vádolt elkö­ve­tők­kel szem­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást, vala­mint az érté­ke­sí­tés­ből szer­zett bevé­tel össze­gé­re vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott. A har­ma­dik vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát kérte.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.