Főoldal » Archív » Vádemelés kábítószer-kereskedővel és vevőkkel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt öt fér­fi­val szem­ben, akik 2016-2017-ben Sze­ge­den kábí­tó­szert árul­tak, illet­ve tartottak. 

A vád sze­rint a har­minc­két éves, első­ren­dű vád­lott 2016 nya­rán 200 gramm kan­na­bisz­hoz jutott, ame­lyet 320.000 forin­tért eladott a huszon­nyolc éves, másod­ren­dű vád­lott­nak. A két vád­lot­tat a har­mad­ren­dű, har­minc­egy éves vád­lott ismer­tet­te össze. Az érté­ke­sí­tett mari­hu­á­na ható­anyag tar­tal­ma nem halad­ta meg a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, annak mint­egy hat szá­za­lé­ka volt. Az első­ren­dű vád­lott 2016-ban több alka­lom­mal a negyed­ren­dű, har­minc­éves vád­lott­nak is érté­ke­sí­tett kan­na­biszt, össze­sen mint­egy 80 grammot.

A másod­ren­dű vád­lott laká­sán 2017 már­ci­u­sá­ban tar­tott ház­ku­ta­tás során amfe­ta­min, vala­mint kan­na­bisz került elő, az amfe­ta­min ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, annak mint­egy 460 %-a volt.

A negyed­ren­dű vád­lott saját maga részé­re kábí­tó­szert is elő­ál­lí­tott, amfe­ta­min készí­té­sé­hez szük­sé­ges beren­de­zé­si tár­gya­kat és vegyi anya­go­kat sze­re­zett be, ame­lyek­kel amfe­ta­mint készített.

Az ötöd rendű, har­minc­há­rom éves vád­lot­tat 2017 már­ci­u­sá­ban a mun­ka­he­lyén von­ták rend­őri ellen­őr­zés alá, amely során „exta­sy” tab­let­tát talál­tak nála. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ta a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, annak mint­egy 140 %-a volt.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az első­ren­dű vád­lot­tat kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, a másod, negyed,- és ötöd rendű vád­lot­ta­kat kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­vel, a har­mad­ren­dű vád­lot­tat bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem vét­sé­gé­vel vádolja.

Az ügyész­ség a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó első­ren­dű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést, vala­mint a bevé­tel­é­ként elért 320.000 forint­ra vagyon­el­kob­zást indít­vá­nyo­zott, a másod, negyed, - és ötöd rendű vád­lot­tak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg har­mad­ren­dű vád­lot­tal szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.