Főoldal » Archív » Vádemelés kábítószerkereskedőkkel szemben

A Békés Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy házas­pár­ral – egy huszon­hat éves nővel és egy har­minc­négy éves fér­fi­val - szem­ben, akik 2016 júni­u­sá­ban jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel buk­tak le.

A vád­irat sze­rint a házas­pár nő tagja 2016. év ápri­lis ele­jén Svájc­ban össze­sen 1,3 kg brut­tó töme­gű kábí­tó­szer tar­tal­mú anya­got szer­zett meg, majd szál­lí­tott Magyar­or­szág­ra azért, hogy azt később tovább­ér­té­ke­sít­se. A vád­lott a kábí­tó­szert a fér­jé­vel, a másik vád­lot­tal, az egyik Békés megyei tele­pü­lé­sen lévő lakó­he­lyük­kel szem­ben lévő füves, bok­ros terü­le­ten elrejtették.

A nő a kábí­tó­szert 2016. júni­us 5-re vir­ra­dó éjsza­ka – isme­ret­len okból – lak­he­lyé­ről Gyu­lá­ra akar­ta szál­lí­ta­ni, ezért taxit ren­delt. A sze­mély­gép­ko­csit haj­na­li két óra előtt nem sok­kal Sar­ka­don, a Gyu­lai úton a rend­őr­ség ellen­őr­zés alá vonta, és a rend­őrök meg­ta­lál­tak, majd lefog­lal­tak három cso­mag kábí­tó­szer­tar­tal­mú anya­got, vala­mint egy digi­tá­lis mér­le­get. A vád­lot­tak lakó­he­lyén ugyan­az­nap tar­tott ház­ku­ta­tás során kábí­tó­szer­tar­tal­mú anyag­gal szennye­zett kis­ka­na­la­kat, bon­tott alu­fó­li­át és egy másik digi­tá­lis mér­le­get is lefog­lal­tak. A lefog­lalt kábí­tó­szer­tar­tal­mú anyag egy része kannabisz-származék volt, másik része amfe­ta­mint tar­tal­ma­zott, az előb­bi feke­te­pi­a­ci érté­ke kb. 1,5 mil­lió forint, míg az utób­bié 1,3 mil­lió forint.

A nyo­mo­zás során az is meg­ál­la­pí­tást nyert, hogy mind­két vád­lott fogyasz­tott kábí­tó­szert, ille­tő­leg érté­ke­sí­tet­tek is belőle.

A Békés Megyei Főügyész­ség a fér­fit és a nőt társ­tet­tes­ként jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja; az irány­adó bün­te­té­si tétel öttől-húsz évig vagy élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés. A főügyész­ség vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szék előtt folytatódik.

A hely­szí­ne­lés során készí­tett rend­őr­sé­gi fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-ezer-adag-kabitoszer