Főoldal » Archív » Vádemelés kábítószerrel kereskedők ellen

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat hat Veszp­rém megyei és két buda­pes­ti ille­tő­sé­gű, mari­hu­á­ná­val keres­ke­dő fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint az ügy egyik veszp­ré­mi vád­lott­ja annak érde­ké­ben, hogy Buda­pest­re köl­töz­hes­sen és meg­él­he­té­sét a fővá­ros­ban biz­to­sí­ta­ni tudja, elha­tá­roz­ta, hogy mari­hu­á­na érté­ke­sí­té­sé­ből tesz szert bevé­tel­re. A 22 éves, koráb­ban egye­te­mi tanul­má­nyo­kat foly­ta­tó vád­lott ennek során került kap­cso­lat­ba az ügy továb­bi kábí­tó­szert érté­ke­sí­tő, illet­ve abban köz­re­mű­kö­dő vádlottjaival.

Az elkö­ve­tő a mari­hu­á­nát Veszp­rém­ben érté­ke­sí­tet­te, rész­ben olyan sze­mé­lyek­nek, akik azt saját maguk­nak, fogyasz­tás cél­já­ból vásá­rol­ták meg, rész­ben olyan fogyasz­tók­nak, akik a meg­szer­zett anyag egy részét maguk is továbbértékesítették.

A fia­tal férfi 2016. ápri­lis végén 1 kg mari­hu­á­nát vásá­rolt Buda­pes­ten, azon­ban Veszp­rém­be vissza­tér­ve a rend­őr­ség a vas­út­ál­lo­más köze­lé­ben iga­zol­tat­ta, a meg­szer­zett kábí­tó­szert pedig lefoglalta.

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség vád­ira­tá­ban az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val és az ügy továb­bi, kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádolt elkö­ve­tő­jé­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.