Főoldal » Hírek » Vádemelés kapcsolati erőszak bűntette miatt - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség előbb magán­lak­sér­tés vét­sé­ge és zak­la­tás bűn­tet­te, majd mint­egy egy év múlva testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a fele­sé­ge sérel­mé­re követ­te el a bűncselekményeket.

A vád­irat sze­rint a férfi és a nő házas­sá­ga meg­rom­lott, ezért a férfi 2019. május­ban elköl­tö­zött a toko­di ingat­lan­ból. A férfi 2019. júni­us 7-én késő este meg­je­lent a nő toko­di lakó­he­lyén, a kerí­té­sén átmá­szott, majd bement a házba. A házas­tár­sak vesze­ke­dé­se során a nő fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy hagy­ja el az ingat­lant. A férfi a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, hanem bele­rú­gott fele­sé­ge lábá­ba, és pofon ütöt­te. A férfi azután hagy­ta el az ingat­lant, hogy a nő kia­bál­ni kez­dett. A férfi a nő lábát ért rúgás­sal nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést oko­zott. A férfi 2019. júni­us 8-án tele­fo­non kinyí­rás­sal fenye­get­te meg sértettet.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség magán­lak­sér­tés vét­sé­ge és zak­la­tás bűn­tet­te miatt 2020. júni­us 4-én nyúj­tott be vád­ira­tot a bírósághoz.

A  férfi kez­de­mé­nye­zé­sé­re 2020 feb­ru­ár­já­ban a házas­tár­sak kibé­kül­tek, de ekkor még nem köl­töz­tek össze. Ezután a sér­tett gyak­ran meg­lá­to­gat­ta fér­jét annak esz­ter­go­mi ott­ho­ná­ban. Két ilyen alka­lom­mal az ittas férfi fél­té­keny­sé­gé­ben fel­po­foz­ta a nőt, emi­att utóbb a nő a radi­á­tor­nak esett és a sze­mét beütötte.

A sér­tett 2020. május 12-én a fér­fi­hoz köl­tö­zött. Az ittas és fél­té­keny férj 2020. május 15-éről 16-ra vir­ra­dó­an a nőt több­ször pofon ütöt­te. Ezután a férfi kér­lel­te a sér­tet­tet, hogy bocsás­son meg neki, a nő azon­ban közöl­te, hogy elhagy­ja őt, mire a férfi lefe­jel­te fele­sé­gét, a szék­ről lelök­te, több­ször meg­ütöt­te és megrúgta.

A sér­tett a 2020. május 16-i bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt ennél súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra, ezért az ügyész­ség testi sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot. Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a két ügyet egye­sít­se, a fér­fit bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélje.