Főoldal » Hírek » Vádemelés két kábítószer kereskedővel szemben- rendőrségi videóval- a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik 2019. decem­be­rét köve­tő­en kábí­tó­szert sze­rez­tek meg és érté­ke­sí­tet­tek.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak mun­ka­vég­zés során kerül­tek kap­cso­lat­ba egy­más­sal. Az egyik vád­lott kábí­tó­szer szer­zés­re irá­nyu­ló kéré­sé­re a másik vád­lott ígé­re­tet tett a tel­je­sí­tés­re. A vád­lott ígé­re­té­nek meg­fe­le­lő­en az álta­la beszer­zett 120-145 adag kábí­tó­szer­ből a másik vád­lott­nak 10-15 cso­mag­gal érté­ke­sí­tett össze­sen közel 100.000 Ft érték­ben. A vád­lott az így meg­szer­zett kábí­tó­szert a balin­kai laká­sán kipor­ci­óz­ta, hígí­tot­ta, cso­ma­gol­ta, majd tovább érté­ke­sí­tet­te több sze­mély­nek, akik azt saját fogyasz­tás­ra vásá­rol­ták meg. A vád­lott a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­vel három hónap alatt több tíz­ezer forin­tot kere­sett. A rend­őr­ség a vád­lot­tak laká­sán tar­tott kuta­tás során a kábí­tó­szer mel­lett az érté­ke­sí­tés­hez hasz­nált esz­kö­zö­ket is lefog­lalt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tak egyi­ké­vel szem­ben fegy­ház, a másik ter­helt­tel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, a bűnös vagyon­gya­ra­po­dás elvo­ná­sát, vala­mint - mivel az egyik vád­lott cse­lek­mé­nyét a hason­ló bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­jé­nek hatá­lya alatt állva követ­te el - az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el a más ügy­ben kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát is.

A rend­őr­ség videó- és kép­fel­vé­telt is tar­tal­ma­zó saj­tó­köz­le­mé­nye az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/vasaroltak-es-tovabbadtak-a-kabitoszert-mignem-a#3