Főoldal » Archív » Vádemelés két román embercsempész ellen Kalocsán

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt két romá­ni­ai férfi ellen, akik isme­ret­len bűn­tár­suk­kal együtt 2016. augusz­tus 16-ára vir­ra­dó éjsza­ka 25 afgán mig­ránst akar­tak Auszt­ri­á­ba csem­pész­ni, de a rend­őrök a román ember­csem­pé­sze­ket az M9-es autó­úton elfog­ták.

A két román állam­pol­gár­sá­gú férfi isme­ret­len bűn­tár­suk­kal együtt 2016. augusz­tus 15-ről 16-ra vir­ra­dó éjsza­ka folya­mán egy teher­au­tó­val és egy sze­mély­gép­ko­csi­val a szerb-magyar határ köze­lé­be haj­tot­tak.

Az isme­ret­len ember­csem­pész fel­vett a teher­au­tó­ba 25 afgán mig­ránst, akik­ről tud­ták, hogy ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt. A két román vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­ba szállt és elő­fu­tó­ként biz­to­sí­tot­ták az ember­csem­pé­szést. A mig­rán­sok úti célja Auszt­ria volt.

A kis­kő­rö­si rend­őrök 2016. augusz­tus 16-án, haj­na­li 1 óra 40 perc körül az M9-es autó­úton iga­zol­tat­ni akar­ták őket. A rend­őrök az elő­fu­tó autót meg­ál­lí­tot­ták és a két vád­lot­tat őri­zet­be vet­ték. A mig­rán­so­kat szál­lí­tó isme­ret­len ember­csem­pész azon­ban elhaj­tott és Szek­szárd felé mene­kült.

Az isme­ret­len bűn­társ végül Bogyisz­ló kül­te­rü­le­tén, egy kuko­ri­ca­táb­la mel­lett állt meg és a szál­lí­tó­jár­mű­vet hát­ra­hagy­va isme­ret­len hely­re mene­kült. A rend­őrök a teher­au­tót meg­ta­lál­ták és a mig­rán­so­kat elfog­ták.

A bűn­cse­lek­ményt taga­dó vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást. Őket az ügyész több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta velük szem­ben azzal, hogy ki is kell uta­sí­ta­ni őket az ország­ból. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Kalo­csai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.