Főoldal » Archív » Vádemelés két romániai telefonrabló ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy tizen­öt éves és egy har­minc­nyolc éves román férfi ellen, akik 2019. augusz­tus 24-én haj­nal­ban Kecs­ke­mé­ten szó­ra­ko­zó­hely­ről haza­fe­lé tartó lányok­tól rabol­tak mobil­te­le­font.

A vád sze­rint a tizen­öt éves romá­ni­ai fiú és har­minc­nyolc éves bűn­tár­sa 2019 nya­rán alkal­mi mun­kák miatt tar­tóz­kod­tak Kecs­ke­mé­ten. 2019. augusz­tus 23-án este a kecs­ke­mé­ti sza­bad­idő­köz­pont­ba men­tek szó­ra­koz­ni, ahol egy fesz­ti­vál volt. Más­nap haj­nal két óra körül ész­re­vet­tek két fia­tal lányt, akik kísé­ret nél­kül távoz­tak a fesz­ti­vál­ról az Izsá­ki út felé.

A vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy meg­szer­zik a lányok mobil­te­le­fon­ja­it, ezért követ­ni kezd­ték a sér­tet­te­ket. A vád­lot­tak az Izsá­ki út kör­nyé­kén utol­ér­ték a kis­ko­rú sér­tet­te­ket és leszó­lí­tot­ták őket. A lányok nem akar­tak velük szóba állni, ezért a har­minc­nyolc éves vád­lott egy bok­ros jár­da­sza­ka­szon az egyik lány mögé lépett, meg­ra­gad­ta a jobb kezét, ami­ben a lány 65.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ja volt. Eköz­ben a másik kezé­vel a sér­tett haját rán­gat­ta, meg­pró­bál­ta befog­ni a szá­ját és azt mond­ta, hogy marad­jon csend­ben, adja oda a tele­fon­ját.

Ezzel egy idő­ben a fia­tal­ko­rú vád­lott a másik lány mögé lépett és a jobb kezét meg­fog­va hátul­ról meg­pró­bál­ta átölel­ni, azon­ban a lány ellen­állt, kisza­ba­dult a fogás­ból és meg­ütöt­te a táma­dó­ját. A fia­tal­ko­rú vád­lott ennek hatá­sá­ra elsza­ladt a hely­szín­ről. A lányok mind­eköz­ben segít­sé­gért kiál­tot­tak.

A táma­dó­ját meg­fu­ta­mí­tó lány ezután a barát­nő­je segít­sé­gé­re sie­tett és egy kulcs­cso­mó­val több­ször meg­szúr­ta a fel­nőtt vád­lott fejét, meg­pró­bál­ta ellök­ni, ezért a férfi egy­szer ököl­lel hom­lo­kon ütöt­te, majd kicsa­var­ta a másik lány kezé­ből a mobil­te­le­font, a két sér­tett pedig elsza­ladt a hely­szín­ről.

A fia­tal­ko­rú táma­dót meg­fu­ta­mí­tó lány, vala­mint a har­minc­nyolc éves vád­lott a dula­ko­dás során nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. A kecs­ke­mé­ti rend­őrök a két rab­lót pél­dás gyor­sa­ság­gal, még augusz­tus 24-én elfog­ták, az idő­sebb fér­fi­től még a rab­lás­sal szer­zett mobil­te­le­font is lefog­lal­ták.

A fia­tal­ko­rú vád­lott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, őt rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja az ügyész­ség. Har­minc­nyolc éves bűn­tár­sa letar­tóz­ta­tás­ban van és befe­je­zett rab­lás miatt kell felel­nie. Mind­ket­te­jük bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog hatá­roz­ni.