Főoldal » Archív » Vádemelés két ukrán embercsempész ellen

Nem­zet­kö­zi bűn­szer­ve­zet két tag­já­val szem­ben emelt vádat a Máté­szal­kai Járá­si Ügyész­ség, akik viet­ná­mi és bang­la­de­si állam­pol­gá­rok Magyar­or­szág­ra jutá­sá­ban működ­tek közre.

A vád­irat sze­rint össze­sen 12 viet­ná­mi és bang­la­de­si állam­pol­gár fejen­ként 7-8 ezer eurót fize­tett a bűn­szer­ve­zet­nek azért, hogy Romá­ni­á­ból Magyar­or­szá­gon, Szlo­vá­ki­án és Cseh­or­szá­gon keresz­tül Német­or­szág­ba jut­tas­sák őket, ahol mun­kát akar­tak vállalni.

A két ukrán vád­lot­tat Len­gyel­or­szág­ban bízta meg egy isme­ret­len tár­suk azzal, hogy jöj­je­nek Magyar­or­szág­ra, ahol a román határ tér­sé­gé­ből kell elszál­lí­ta­ni­uk az ázsi­a­i­a­kat gép­ko­csi­val Szlo­vá­ki­á­ba. Ezért elő­leg­ként 500 zlotyt kap­tak a vád­lot­tak. 2019. feb­ru­ár 23-án, este érke­zett a két vád­lott len­gyel rend­szá­mú gép­ko­csik­kal Csen­ger­új­fa­lu­ba, ahol a falu szé­lén már várta őket a 12 kül­föl­di sze­mély, aki­ket továb­bi isme­ret­len elkö­ve­tők vezet­tek át Magyar­or­szág­ra. A kül­föl­di­ek közül a vád­lot­tak 4-4 főt beül­tet­tek az álta­luk veze­tett gép­ko­csik­ba, majd elin­dul­tak az ország bel­se­je felé. Egy isme­ret­len tár­suk továb­bi 4 kül­föl­dit vett fel a gép­ko­csi­já­ba, majd elhaj­tott a helyszínről.

A rend­őr­ség a vád­lot­ta­kat Csen­ger­új­fa­lu­ban, illet­ve Tyu­ko­don iga­zol­tat­ta, majd őri­zet­be is vette őket. A tőlük lefog­lalt tele­fo­nok ada­ta­i­nak elem­zé­sé­vel kide­rült, hogy a vád­lot­tak tár­sa­ik­kal rej­tett módon, inter­ne­ten keresz­tül tar­tot­ták a kap­cso­la­tot, ami­ből azt is meg lehe­tett álla­pí­ta­ni, hogy a bűn­szer­ve­zet több ország­ban végzi a tevékenységét.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő két ukrán fér­fit az ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­mé­nyért a tör­vény sze­rint 2-16 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki. Figye­lem­mel a bűn­szer­ve­zet­ben való elkö­ve­tés­re, elíté­lé­sük ese­tén a leg­szi­go­rúbb foko­zat­ban, azaz fegy­ház­ban kell vég­re­haj­ta­ni a sza­bad­ság­vesz­tést, továb­bá fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tók a vádlottak.

Amennyi­ben az elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lot­tak beis­me­rő val­lo­mást ten­né­nek, és azt a bíró­ság elfo­gad­ja, az ügyész­ség 5 év fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za, a vád­lot­tak Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tá­sá­val egyidejűleg.