Főoldal » Hírek » Vádemelés kiskorúakról készített pornográf felvételek miatt -a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Por­nog­ráf fel­vé­tel készí­té­sé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség egy 51 éves férfi ellen, aki kis­ko­rú fiúk­ról pén­zért készí­tett por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket, vala­mint 22 éves társa ellen, aki ehhez segít­sé­get nyúj­tott neki. Két másik fia­tal fér­fi­nak a fel­vé­te­lek továb­bí­tá­sa, illet­ve meg­szer­zé­se miatt kell felelnie. 

A vád­irat sze­rint a jelen­leg 51 éves férfi 2019 decem­be­ré­ben pénzt fize­tett egy 16 éves fiú­nak Süme­gen, hogy por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készít­hes­sen róla. A kis­ko­rú sér­tet­tet, aki­nek pénz­re volt szük­sé­ge, a 22 éves roko­na ismer­tet­te össze a fér­fi­val, és aján­lot­ta fel neki a lehe­tő­sé­get, hogy pénzt sze­rez­het, amennyi­ben a fény­ké­pek, illet­ve a vide­ó­fel­vé­tel készí­té­sé­be bele­egye­zik. Az uno­ka­test­vér egy eset­ben még a laká­sát is ren­del­ke­zés­re bocsá­tot­ta a fel­vé­te­lek elké­szí­té­sé­hez, illet­ve kis­ko­rú roko­ná­nak meg­ad­ta az 51 éves elkö­ve­tő tele­fon­szá­mát, hogy a későb­bi­ek­ben már maga vehes­se fel vele a kap­cso­la­tot, amely rövid időn belül meg is tör­tént. A közép­ko­rú vád­lott egyéb­ként már koráb­ban is készí­tett anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás fejé­ben kis­ko­rú fiú­ról hason­ló képe­ket, 2019 nya­rán pedig a bada­cso­nyi stran­don sze­mé­rem­sér­tő módon nyúlt egy 13 éves gyer­mek­hez, ame­lyért a bíró­ság előtt szin­tén felel­nie kell.

A két másik elkö­ve­tő­vel szem­ben azért került sor vád­eme­lés­re, mert miu­tán egyi­kük az 51 éves vád­lott mobil­te­le­fon­já­ban a kis­ko­rú fiúk­ról készült por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket meg­ta­lál­ta, azo­kat az isme­rő­sé­nek továb­bí­tot­ta. A 20 éves fia­tal pedig hoz­zá­jut­va a képek­hez, egy talál­ko­zá­suk alkal­má­val meg­fe­nye­get­te az azo­kon sze­rep­lő és álta­la is ismert kis­ko­rút, hogy a fel­vé­te­le­ket a fiú barát­nő­jé­nek és mások­nak is meg fogja mutat­ni, ha nem fizet 20 000 forin­tot. A sér­tett a köve­te­lés­nek nem tett ele­get, mire a vád­lott, akit az ügyész­ség tet­té­ért zsa­ro­lás­sal is vádol, elment a fiú édes­ap­já­hoz, és a vide­ó­fel­vé­telt meg­mu­tat­ta neki.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban vala­mennyi elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Tapol­cai Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát a fel­vé­te­lek elké­szí­té­sé­hez segít­sé­get nyúj­tó, illet­ve a fel­vé­te­le­ket isme­rő­sé­nek elkül­dő két fér­fi­val szem­ben a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel. Mind a négy vád­lott ese­té­ben indít­vá­nyoz­ta továb­bá az ügyész­ség min­den olyan fog­lal­ko­zás, illet­ve tevé­keny­ség gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő vég­le­ges eltil­tá­su­kat, mely­nek során kis­ko­rú­ak­kal kerül­né­nek kapcsolatba.