Főoldal » Archív » Vádemelés lőfegyverrel visszaélés és orvvadászat miatt egy szentkirályi férfi ellen - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 35 éves szent­ki­rá­lyi férfi ellen, aki 2015-ben enge­dély nél­kül meg­vá­sá­rolt egy pus­kát 50 db lőszer­rel, majd azzal jog­el­le­ne­sen vad­nyúl­ra is vadászott.

 A 35 éves szent­ki­rá­lyi férfi 2015-ben egy isme­ret­len sze­mély­től meg­vett egy pus­kát 50 db lőszer­rel. A puska és a lősze­rek tar­tá­sá­ra azon­ban nem volt enge­dé­lye. A fegy­vert és a muní­ci­ót szent­ki­rá­lyi ingat­la­ná­ban tárol­ta. Időn­ként a tanyá­ja körül még lőgya­kor­la­to­kat is vég­zett, ellőtt mint­egy 30 db lőszert.

A vád­lott a tanyá­ja mel­let­ti terü­le­ten vadá­szott is a pus­ká­val, lelőtt egy 20 ezer forint érté­kű vad­nyu­lat, majd a zsák­mányt a tanyá­ján fel­dol­goz­ta. A tanya kör­ze­té­ben azon­ban csak a Kecs­ke­mé­ti Vadász­tár­sa­ság­nak van vadá­sza­ti joga, a vád­lott nem volt jogo­sult lelő­ni a vadat.

A rend­őrök a vád­lott tanyá­ján 2016 feb­ru­ár­já­ban ház­ku­ta­tást tar­tot­tak. Meg is talál­ták az enge­dély nél­kül tar­tott pus­kát, a lőszer, vala­mint a fel­dol­go­zott vad­nyúl egy részét.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott sza­bad­lá­bon véde­ke­zik, őt az ügyész­ség lőfegy­ver­rel és lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­tén kívül orv­va­dá­szat bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Kecs­ke­mét, 2016. októ­ber 7. napján

Dr. Náná­si Lász­ló sk. főügyész

2016. 10. 07. Bács-Kiskun