Főoldal » Fejér Megyei Főügyészség » Vádemelés nőket prostitúcióra kényszerítő bűnszervezettel szemben – A Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más  bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal a tizen­há­rom sze­mély­ből álló bűn­szer­ve­zet­tel szem­ben, amely magyar nőket kény­sze­rí­tett pros­ti­tú­ci­ó­ra.

A vád­irat sze­rint a szer­ve­zet feje a csa­lád­fő volt, aki­nek irá­nyí­tá­sa mel­lett fele­sé­ge, fia és lányai, vala­mint továb­bi nyolc sze­mély 2013 nya­rá­tól előbb Bécs­ben, majd Duna­új­vá­ros­ban a kizsák­má­nyo­lás cél­já­ból meg­szer­zett magyar nőket - köz­tük több kis­ko­rút – pros­ti­tú­ci­ó­ra kény­sze­rí­tet­tek.

A sér­tet­tek meg­szer­zé­sét és szál­lí­tá­sát a csa­lád­fő és fia koor­di­nál­ták, a bor­dély­há­zak­ban a pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get a csa­lád női tag­jai fel­ügyel­ték. A bűn­szer­ve­zet továb­bi tag­jai a sér­tet­tek fel­ku­ta­tá­sá­ban, beszer­ve­zé­sé­ben és szál­lí­tá­sá­ban működ­tek közre, egye­sek­nek közü­lük pedig egy­faj­ta futtató-irányító sze­re­pe volt.

A vád­lot­tak fedő­te­vé­keny­sé­gü­ket a bécsi ható­sá­gok­nál beje­len­tet­ték, így tény­le­ges cse­lek­mé­nyük rejt­ve maradt.

Egyes kis­ko­rú sér­tet­te­ket rész­ben erő­szak­kal vet­tek rá a pros­ti­tú­ci­ó­ra, rész­ben pedig úgy, hogy bán­tal­ma­zás­sal fenye­get­ték őket.

A pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó bevé­tel döntő hánya­dát a sér­tet­tek­től elvet­ték, és azt a szer­ve­zet tag­jai egy­más között elosz­tot­ták.

Az ügyész­ség huszon­négy sér­tett sérel­mé­re meg­va­ló­sí­tott minő­sí­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat, és vala­mennyi elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Azok­kal a ter­hel­tek­kel szem­ben, akik jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban, illet­ve bűn­ügyi fel­ügye­let alatt van­nak, a kény­szer­in­téz­ke­dés ügy­dön­tő hatá­ro­zat kihir­de­té­sé­ig tör­té­nő fenn­tar­tá­sá­ra is indít­ványt tett az ügyész­ség.

A vád­irat­ban indít­vány van továb­bá a vád­lot­tak­kal szem­ben a tevé­keny­sé­gük­ből befolyt vagyon­gya­ra­po­dás elvo­ná­sá­ra is.