Főoldal » Archív » Vádemelés nyíregyházi „unokázós” csalások miatt

Idős embe­rek­től pró­bált pénzt sze­rez­ni két férfi azzal a valót­lan ürüggyel, hogy a sér­tet­tek hoz­zá­tar­to­zó­ját bal­eset érte. Három eset­ben a sér­tet­tek ezt elhit­ték, és fizet­tek a csalóknak.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a két buda­pes­ti vád­lott – akik közül az egyik töb­bek között csa­lá­sért is ült már bör­tön­ben, míg a másik bün­tet­len – 2018 őszén elha­tá­roz­ták, úgy fog­nak pénzt sze­rez­ni, hogy idős­ko­rú sér­tet­te­ket fel­hív­nak tele­fo­non azzal a kita­lált tör­té­net­tel, misze­rint a sér­tet­tek hoz­zá­tar­to­zó­ját köz­le­ke­dé­si bal­eset érte, és a jobb egész­ség­ügyi ellá­tá­suk, továb­bá kár­té­rí­tés érde­ké­ben pénz­re van szükségük.

Az idős embe­rek­nek a tele­fon­ba a vád­lot­tak egyi­ke több­ször is azt állí­tot­ta, hogy ő rend­őr, sőt egy alka­lom­mal főkapitány-helyettesnek adta ki magát, de olyan is elő­for­dult, hogy orvos­ként mutat­ko­zott be. Ilyen­kor azt adta elő, hogy a sér­tett gyer­me­ke vagy uno­ká­ja bal­ese­tet oko­zott, mely­nek során meg­sé­rült – jel­lem­ző­en a bor­dá­ja átfúr­ta a tüde­jét –, és ezért nem tud beszél­ni. Ugyan­ak­kor vár­ha­tó­an rab­kór­ház­ba szál­lít­ják, mert a bal­ese­tért ő fele­lős, de ha az idős sér­tett haj­lan­dó fizet­ni, akkor jobb orvo­si ellá­tást kap­hat a hoz­zá­tar­to­zó­ja. Az is több­ször elhang­zott a vád­lot­tól, hogy a kita­lált bal­eset­ben vét­len sze­mély pénz elle­né­ben haj­lan­dó lenne elte­kin­te­ni a feljelentéstől.

A sér­tet­tek­től a vád­lot­tak 2-10 mil­lió forint közöt­ti össze­ge­ket kér­tek. Egy sér­tett 300.000,- forin­tot és éksze­re­ket, egy másik sér­tett 520.000,- forint érté­kű ékszert, míg egy továb­bi sér­tett 400.000,- forint kész­pénzt és 800.000,- forint érté­kű ékszert adott át a vád­lot­tak­nak, akik a pénzt elköl­töt­ték. Ugyan­ak­kor hat sér­tett meg­ta­gad­ta a fize­tést, mert rövid úton ellen­őriz­ték, hogy való­ban történt-e bal­eset a hoz­zá­tar­to­zó­juk­kal, továb­bá a gya­nús­nak tar­tott tele­fon­be­szél­ge­té­sek­ről tájé­koz­tat­ták szom­szé­da­i­kat, roko­na­i­kat, akik azt taná­csol­ták, hogy ne fizessenek.

Az ügyész­ség össze­sen kilenc rend­be­li, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a két fér­fi­val szem­ben. A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­ta­kat a bíró­ság, vala­mint tilt­sa el őket a köz­ügyek gyakorlásától.