Főoldal » Archív » Vádemelés pénzmosás miatt egy kalocsai nő ellen

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 25 éves kalo­csai nő ellen, aki 2015. decem­ber 23-án Kalo­csán egy cég bank­szám­lá­já­ról fel­vett 5,7 mil­lió forin­tot azért, hogy a pénz bűnös ere­de­tét leplezze.

A 25 éves kalo­csai nő egy épí­tő­ipa­ri cég ügy­ve­ze­tő­je volt, amely cég­nek 2015. decem­ber 10-én Kalo­csán is nyi­tott egy bank­szám­lát. A szám­lá­ra 2015. decem­ber 22-én egy albán cég­től érke­zett egy átuta­lás több mint 18.700 euró értékben.

Az albán cég egy másik magyar, fővá­ro­si cég­gel állt gaz­da­sá­gi kap­cso­lat­ban és az albán vál­lal­ko­zás­nak pénzt kel­lett utal­nia ezen buda­pes­ti cég­nek. Egy isme­ret­len sze­mély azon­ban fel­tör­te az albán cég e-mail fiók­ját és a cégek közöt­ti leve­le­zést mani­pu­lál­va meg­ha­mi­sí­tot­ta azt a szám­la­szá­mot, amire az albán cég­nek utal­ni kel­lett. Az új szám­la­szám a vád­lott cégé­nek bank­szám­lá­ja lett.

A vád­lott érte­sült az uta­lás­ról és 2015. decem­ber 23-án dél­előtt egy kalo­csai bank­fi­ók­ban fel­vett az átutalt pénz­ből 5.700.000 forin­tot. A vád­lott ezzel a csa­lás­ból szár­ma­zó pénz ere­de­té­nek lep­le­zé­se érde­ké­ben pénz­ügyi szol­gál­ta­tást vett igény­be. A meg­szer­zett pénz továb­bi sorsa ismeretlen.

A vád­lott később, a nyo­mo­zás során a pénz ere­de­té­nek lep­le­zé­se érde­ké­ben becsa­tolt egy fik­tív vál­lal­ko­zá­si szer­ző­dést is, azt a hamis lát­sza­tot kelt­ve, mint­ha a pénz egy román cég­gel foly­ta­tott üzlet­ből származna.

A vád­lott sza­bad­lá­bon várja a tár­gya­lást, vele szem­ben a főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség sze­rint a pénz­mo­sás­sal vádolt nőt az ügy­ve­ze­tői fog­lal­ko­zás­tól is el kell til­ta­ni, vala­mint az álta­la meg­szer­zett pénz­re vagyon­el­kob­zást kell elren­del­ni. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.