Főoldal » Archív » Vádemelés piramisjáték szervezése miatt

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, akik pira­mis­já­ték­nak minő­sü­lő pénz­be­fi­ze­té­si rend­szert épí­tett ki.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy, az Egye­sült Király­ság­ban bejegy­zett gaz­da­sá­gi tár­sa­ság tag­ja­ként és ügy­ve­ze­tő­je­ként buda­pes­ti szék­hellyel meg­ala­pí­tott és tény­le­ge­sen irá­nyí­tott egy magyar céget. A férfi a 2012-2014. évek­ben olyan, pira­mis­sze­rű­en fel­épü­lő, pénz­be­fi­ze­té­sen és szét­osz­tá­son ala­pu­ló rend­szert ala­kí­tott ki, amely­ben a csat­la­koz­ni kívá­nó részt­ve­vők­től pénzt gyűj­tött. A pénz­gyűj­tés­hez az az ígé­ret kap­cso­ló­dott, hogy a tagok meg­ha­tá­ro­zott össze­gek befi­ze­té­sé­vel, illet­ve továb­bi rész­ve­vők beszer­ve­zé­sé­vel, a cég leány­vál­la­la­ta­in keresz­tül rend­kí­vül ked­ve­ző fel­té­te­le­ket biz­to­sí­tó, lénye­gé­ben lízing-konstrukció kere­té­ben vásá­rol­hat­nak ingat­lant, vagy vált­hat­ják ki meg­lé­vő hitelüket.

A rend­szer fel­épí­té­sé­ből és elvé­ből adó­dott, hogy a tagok a befi­ze­té­sek­ből gyűj­töt­ték össze ingat­lan­ügy­le­tek önré­szét. Mivel külső befek­te­tő nem volt, csak a folya­ma­tos, 200 %-os tag­be­szer­ve­zés­sel lehe­tett volna a pira­mis alsó szint­jén lévők igé­nye­it kielé­gí­te­ni. A részt­ve­vő­ket a vád­lott az inter­ne­ten, vala­mint – egyes irá­nyí­tás jog­gal nem ren­del­ke­ző köz­ve­tí­tők és szer­ve­zők bevo­ná­sá­val – Buda­pes­ten és más magyar­or­szá­gi váro­sok­ban tar­tott elő­adá­so­kon, web­kon­fe­ren­ci­án keresz­tül, illet­ve sze­mé­lye­sen szer­vez­te be.

A pira­mis­já­ték­ban több, mint 1500 sze­mély fize­tett be a vád­lott kizá­ró­la­gos ren­del­ke­zé­se alatt álló bank­szám­lá­ra 15.000,- Ft-tól több mil­lió forin­tig ter­je­dő össze­ge­ket. A befi­ze­tett pénz­össze­gek­kel a ter­helt ren­del­ke­zett, az egyes kifi­ze­té­sek­ről, uta­lá­sok­ról ő hatá­ro­zott. A férfi – bár erre hivat­ko­zott – a rend­szer működ­te­té­sé­hez szük­sé­ges külső tőkét nem vonta be. A rend­szer finan­szí­ro­zá­sa egyéb­ként egy poten­ci­á­lis befek­te­tő­nek gaz­da­sá­gi előnyt eleve nem biz­to­sí­tott volna.

A szer­ve­zet bevé­te­le kizá­ró­lag a részt­ve­vők által befi­ze­tett össze­gek­ből állt, így a rend­szer műkö­dé­se továb­bi, új tagok befi­ze­té­sé­nek hiá­nyá­ban szük­ség­kép­pen ahhoz veze­tett, hogy a részt­ve­vők az ese­tek jelen­tős részé­ben nem jut­hat­tak a várt anya­gi előnyhöz.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben pira­mis­já­ték szer­ve­zé­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Törvényszékre.