Főoldal » Hírek » Vádemelés szemetelés miatt - Fotókkal - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A 22 éves férfi 2020. szep­tem­ber­ben és októ­ber­ben helye­zett el Tét kör­nyé­kén az erdő­ben hul­la­dé­kot.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az 22 éves ter­helt 2020 szep­tem­be­ré­ben a Tét mel­let­ti erdő­ben autó­bon­tás­ból szár­ma­zó nagyobb mennyi­sé­gű hul­la­dé­kot, így lök­há­rí­tó­kat, lám­pá­kat, sző­nye­ge­ket rakott ki autójából. 

A férfi októ­ber­ben pedig egy bol­tos­sal egye­zett meg, hogy fizet­sé­gért cse­ré­be elszál­lít­ja a szem­ét­jét, majd a bepa­kolt hul­la­dé­kot, dobo­zo­kat, üzlet­de­ko­rá­ci­ót, fém­hul­la­dé­kot szin­tét Tét mel­lett, a ter­mé­szet­be dobál­ta ki.

A ter­helt végül 2020 decem­be­ré­ben az álta­la eldo­bált sze­me­tet elszállította.

A vád­lott ellen az ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se miatt emelt vádat. Vele szem­ben – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok alap­ján – négy és fél évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.