Főoldal » Hírek » Vádemelés szerb embercsempészek ellen - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi fotókkal

A Makói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két szerb fér­fi­val szem­ben, akik tavaly ősszel nyolc sze­mély csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre Csongrád-Csanád megyében.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közös meg­bí­zó­juk­kal meg­ál­la­pod­tak, hogy fizet­ség fejé­ben Magyar­or­szág­ra ille­gá­li­san belé­pő sze­mé­lye­ket fog­nak Buda­pest­re szál­lí­ta­ni. A meg­bí­zó egy app­li­ká­ci­ót is a ren­del­ke­zé­sük­re bocsá­tott, amin keresz­tül kom­mu­ni­kál­hat­tak egy­más­sal. A vád­lot­tak 2020. szep­tem­ber 1-jén a szerb-magyar hatá­ron átlép­tek, és meg­bí­zó­juk uta­sí­tá­sa alap­ján meg­ke­res­ték a részük­re a közel­ben leál­lí­tott autót. Az indí­tó­kul­csot a jármű bal első kere­kén meg­ta­lál­ták, majd az utas­tér­be készí­tett pénz­ből tan­kol­tak illet­ve autópálya-matricát is vásároltak.

Ezt köve­tő­en az előre meg­adott hely­re, Kis­zom­bor kül­te­rü­le­té­re haj­tot­tak, és ott éjjel addig vára­koz­tak, míg 8 határ­sér­tő be nem szállt a jár­mű­be. Velük ezután elin­dul­tak úti­cél­juk felé, hama­ro­san azon­ban jár­őrök­re figyel­tek fel, ezért meg­áll­tak, és az autót hát­ra­hagy­va a vád­lot­tak a mig­rán­sok­kal együtt elrejtőztek.

A Kiszom­bo­ri Határ­ren­dé­sze­ti Kiren­delt­ség jár­őrei azon­ban fel­fi­gyel­tek a nyi­tott ajtók­kal leál­lí­tott sze­mély­au­tó­ra. Köze­lé­ben hama­ro­san rálel­tek a magu­kat szír állam­pol­gár­nak valló, de sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudó mig­rán­sok­ra. Más­nap reg­gel­re a rend­őrök a vád­lot­ta­kat is meg­ta­lál­ták, egyi­kük a köze­li kaná­lis­ból került elő.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben társ­tet­tes­ség­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, vagyo­ni haszon végett elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Makói Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

Az eset kap­csán készült rend­őr­sé­gi fény­kép­fel­vé­te­lek az aláb­bi link­ről érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/egy-embercsempesz-es-nyolc-illegalis-migrans