Főoldal » Archív » Vádemelés szerb fegyvercsempésszel szemben

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt azzal a szerb állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val szem­ben, aki 2016. novem­be­ré­ben, lőfegy­vert és kábí­tó­szert hozott be az ország területére.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2016. novem­ber 3-án, a dél­utá­ni órák­ban, a Szerb Köz­tár­sa­ság felől érke­ző autó­busz uta­sa­ként lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. Az autó­busz ellen­őr­zé­se során az eljá­ró pénz­ügy­őr a jármű cso­mag­te­ré­ben, a vád­lott bir­to­ká­ban lévő cso­mag­ban, egy gép­ka­ra­bélyt, a gép­ka­ra­béllyal azo­nos kali­be­rű három darab lőszert, egy üres tárt, vala­mint mint­egy fél kilo­gramm mari­hu­á­nát talált. A vád­lott által szál­lí­tott gép­ka­ra­bély élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas lőfegy­ver volt, a lőfegy­ver és a lősze­rek ország terü­le­té­re tör­té­nő beho­za­ta­lá­ra a vád­lott enge­déllyel nem ren­del­ke­zett. A vád­lott bir­to­ká­ban lévő mari­hu­á­na tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma mint­egy het­ven gramm volt, ami a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rá­nak mint­egy tizenegyszerese.

A Sze­ge­di Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt lőfegy­ver­rel, lőszer­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, vala­mint kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség a ket­tő­től tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mé­nyek miatt a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a vád­lott­nak az ország terül­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz­ta. A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.