Főoldal » Archív » Vádemelés szerelemféltésből elkövetett emberölés kísérlete miatt

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt a jegye­sét több­ször bán­tal­ma­zó fia­tal­ko­rú ellen, aki a vád sze­rint a Duná­ba is bele­lök­te a lányt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott, a cse­lek­mény ide­jén 15 éves fiú, jegy­ben járt egy lánnyal, a sér­tet­tel. A viszo­nyuk meg­rom­lott, a fiú a lányt több­ször bán­tal­maz­ta, majd 2018. már­ci­us 3-án, a IX. kerü­let­ben, a Duna ráckevei-soroksári ágá­nak part­já­ra hívta sétál­ni. A pár a fiú fél­té­keny­sé­ge miatt össze­ve­szett, a vád­lott meg­ütöt­te, majd több, mint 4 méter magas­ról a fagyos folyó­ba lökte a sér­tet­tet. A lány kimá­szott, a fiú azon­ban ezután is bán­tal­maz­ta, amely követ­kez­té­ben a lány köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fia­tal­ko­rú­val szem­ben ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés, illet­ve annak kísér­le­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék, mint a fia­tal­ko­rú­ak bíró­sá­ga előtt. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je a vád­lot­tat letöl­ten­dő börtönbüntetésére.

A ter­helt jelen ügy­ben, ügyé­szi indít­vány alap­ján letar­tóz­ta­tás­ba került, majd később – az ügyé­szi indít­vány­tól elté­rő­en – a bíró­ság bűn­ügyi fel­ügye­le­tét ren­del­te el.

A vád­lott 2019. augusz­tus 8-án a bűn­ügyi fel­ügye­let­ből meg­szö­kött, levág­ta magá­ról a nyom­kö­ve­tő esz­közt, és a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az újabb barát­nő­jét és annak édes­any­ját kés­sel bán­tal­maz­ta. Emi­att a fia­tal­ko­rú ellen újabb eljá­rás indult, amely­ben ügyé­szi indít­vány­ra letar­tóz­tat­ták, jelen­leg is a leg­sú­lyo­sabb kény­szer­in­téz­ke­dés hatá­lya alatt áll.