Főoldal » Archív » Vádemelés Szlovákiában elkövetett lopások miatt

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség hat rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt emelt vádat egy nő ellen, míg társa bűn­pár­to­lás miatt felel.

A mun­ka­hellyel, jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­ző I. rendű vád­lott 2015. decem­ber utol­só nap­ja­i­ban Besz­ter­ce­bá­nyá­ra uta­zott, ahol az egyik bevá­sár­ló­köz­pont­ban köve­tett el vagyon elle­ni bűncselekményeket.

A nő a bevá­sár­ló­köz­pont hat ruhá­za­ti üzle­té­be ment, majd az üzle­tek­ből 20.000 és 120.000 Ft közöt­ti összeg­ben tulaj­do­ní­tott el ruha­ne­mű­ket illet­ve cipő­ket. A vád­lott a kivá­lasz­tott ter­mé­ke­ket a magá­val vitt tás­ká­ba rej­tet­te, majd az üzle­tek­ből fize­tés nél­kül távozott.

A nőt és férfi tár­sát a cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se után, az ello­pott áruk­kal Magyar­or­szág irá­nyá­ba tart­va gép­ko­csi­juk­kal köz­úti ellen­őr­zés alá von­ták. A gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ból és hátsó ülé­sé­ről az eltu­laj­do­ní­tott érté­kek előkerültek.

Az I. rendű vád­lott nővel szem­ben hat rend­be­li, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás, míg társa, az őt gép­ko­csi­val szál­lí­tó, de lopá­si szán­dé­ká­ról elő­ze­te­sen nem tudó, vissza­eső II. rendű vád­lott ellen bűn­pár­to­lás miatt emelt vádat az ügyész­ség. Mind­ket­tő­jük­kel szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy vég­re­haj­tás ese­tén a nő a bün­te­tés két­har­mad, férfi társa pedig három­ne­gyed részé­nek kitöl­té­se után kerül­het fel­té­te­les szabadságra.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­irat alap­ján – a 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sza­bá­lyai sze­rint, a vád­eme­lés­től szá­mí­tott egy hóna­pon belül – tár­gya­lás tar­tá­sa nél­kül bün­te­tő­vég­zést hozott, és az ügyész­ég indít­vá­nya sze­rin­ti bün­te­tést, 1 év 6 hó, illet­ve 1 év bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki a vád­lot­tak­ra, amely­nek vég­re­haj­tá­sát 2-2 év pró­ba­idő­re felfüggesztette.