Főoldal » Archív » Vádemelés ,,unokázós” bűnszervezet tagjai ellen

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt az uno­ká­zós csa­lá­sok­ra spe­ci­a­li­zá­ló­dott, roko­ni kör­ből kiin­du­ló bűn­szer­ve­zet tag­jai ellen.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az Egye­sült Király­ság­ban tar­tóz­ko­dó 41 éves férfi és élet­tár­sa, a 40 éves nő, továb­bá a nő húga és sógo­ra bűn­szer­ve­ze­tet hoz­tak létre csa­lárd pénz­szer­zés cél­já­val. A bűn­szer­ve­ze­tet ez a négy sze­mély irá­nyí­tot­ta az Egye­sült Király­ság­ból, míg a Magyar­or­szá­gon élő, uta­sí­tá­sa­ik sze­rint eljá­ró, velük álta­lá­ban roko­ni kap­cso­lat­ban álló sze­mé­lyek szer­vez­ték be a továb­bi társakat.

A 2018. júni­u­sá­tól 2019. júni­u­sá­ig tartó elkö­ve­tés módja tipi­ku­san az volt, hogy egyi­kük Magyar­or­szá­gon élő, idős sze­mé­lye­ket hívott fel ott­ho­nuk­ban, veze­té­kes tele­fo­non és magát a sér­tett köze­li hoz­zá­tar­to­zó­já­nak adta ki. Azt állí­tot­ta, hogy autó­bal­eset­ben nagy kárt oko­zott és kis­ko­rú sérült is van. A tele­font a csaló ezután átad­ta annak, aki kiad­ta magát a bal­eset­ben részes sze­mély­gép­ko­csi sofőr­jé­nek, vagy a hely­szí­nen tar­tóz­ko­dó men­tős­nek, és meg­erő­sí­tet­te a tör­té­ne­tet. Az idős­ko­rú sér­tet­tek sze­ret­te­i­kért érzett aggo­dal­mát kihasz­nál­va a tele­fo­ná­lók nagyobb össze­get, ille­tő­leg éksze­re­ket kér­tek az oko­zott kár ren­de­zé­sé­re azzal, hogy elkül­de­nek vala­kit a pén­zért, majd egy erre beszer­ve­zett ,,futárt” küld­tek az érté­ke­kért. A vád­lot­tak több mint 40 mil­lió forint­nyi érté­hez jutot­tak hozzá, amely­nek jelen­tős részét pénz­át­uta­lá­si rend­szer és banki befi­ze­tés útján osz­tot­ták meg.

A szö­ve­vé­nyes ter­hel­ti kört a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ered­mé­nye­sen fel­de­rí­tet­te, majd leg­több tag­ját elfog­ta, és az ügyész­ség irá­nyí­tá­sa mel­lett nyo­mo­zott. Az ügy­ben inten­zív együtt­mű­kö­dés folyt kül­föl­di társ­ha­tó­sá­gok­kal, amely­nek koor­di­ná­ci­ó­já­ban kiemelt sze­re­pet vál­lalt a hágai szék­he­lyű EUROJUST magyar nem­ze­ti tagja. Több nemzetközi- és euró­pai elfo­ga­tó­pa­rancs tovább­ra is hatály­ban van.

A Buda­pes­ti I. és XII. kerü­le­ti Ügyész­ség 22 fő - köz­tük egy fia­tal­ko­rú - ellen emelt vádat több rend­be­li, idős­ko­rú­ak sérel­mé­re, bűn­szer­ve­zet­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te, egyes vád­lot­tak­kal szem­ben pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt is a Fővá­ro­si Törvényszéken.

Tíz vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van, öten – rész­ben jelen, rész­ben más ügy­ből kifo­lyó­an – bűn­ügyi fel­ügye­let alatt áll­nak. Van­nak olyan vád­lot­tak, aki­ket a bűn­szer­ve­ze­ti elkö­ve­tés és a hal­ma­za­ti bün­te­tés­ki­sza­bá­si sza­bá­lyok alap­ján húsz évet meg­ha­la­dó sza­bad­ság­vesz­tés is fenyeget.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy ha isme­ret­len ere­de­tű tele­fon­hí­vá­sok alap­ján, nem hiva­ta­los sze­mé­lyek azon­na­li kár­ren­de­zés­re pénzt kér­nek, az bűn­cse­lek­mény gya­nú­ját veti fel.

A Rend­őr­ség bűn­meg­elő­zé­si célú vide­ó­ja itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/nem-vagy-az-unokam-nem-versz-at