Főoldal » Archív » Vádemelés vasúti közlekedés gondatlan veszélyeztetése miatt

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy moz­dony­ve­ze­tő­vel, vala­mint két for­gal­mi szol­gá­lat­te­vő­vel szem­ben, akik a vád sze­rint több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is meg­szeg­tek, és ennek követ­kez­té­ben tavaly szep­tem­ber­ben egy­más­sal szem­ben, ugyan­azon a vágá­nyon haladt egy­más felé két vonat Kelen­föld és Háros között.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Vád­eme­lés vas­úti köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­se miatt