Főoldal » Archív » Vádemelés vesztegetés elfogadása miatt

Üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség azt a vál­lal­ko­zót, aki mani­pu­lált az álta­la gyár­tott ter­mék eladá­sa során, ami­ért 135 mil­lió forin­tot kért és kapott cége ügyfelétől.

 

A vád­irat sze­rint a vád­lott által veze­tett cég ter­me­lés­sel és keres­ke­de­lem­mel is fog­lal­ko­zott. Ennek során került kap­cso­lat­ba egy másik vál­lal­ko­zó­val, aki­nek cégei a vád­lott által gyár­tott ter­mé­ket érté­ke­sí­tet­ték a vég­fel­hasz­ná­lók felé. A vád­lott meg­ál­la­po­dott az emlí­tett vál­lal­ko­zó­val abban, hogy több ezer tonna ter­mé­ket ad át részé­re leté­ti szer­ző­dés alap­ján, amely­nek egy részét a vál­lal­ko­zó a vevők­nek fogja a piaci árnál olcsób­ban, ugyan­ak­kor szám­la nél­kül érté­ke­sí­te­ni, az így befolyt össze­get pedig átad­ja a vád­lott­nak. A vád­lott egy­út­tal vál­lal­ta, hogy a vál­lal­ko­zó­nál letét­be helye­zett ter­mé­ket később az álta­la veze­tett cég leér­té­ke­li, azaz ked­vez­mé­nyes áron fogja kiszám­láz­ni, így a vál­lal­ko­zó is meg­fe­le­lő haszon­hoz juthat. 

 

A meg­ál­la­po­dás alap­ján 2010 janu­ár­tól októ­be­rig tartó idő­szak­ban a vál­lal­ko­zó a vég­fel­hasz­ná­lók részé­re kész­pén­zért, szám­la nél­kül érté­ke­sí­tett ter­mék­ből szár­ma­zó össze­sen 135.400.000,- forin­tot adott át a vád­lott­nak, amellyel a saját cége fele nem szá­molt el. Ezt köve­tő­en a vád­lott uta­sí­tá­sá­ra az álta­la veze­tett cég­nél minő­sé­gi kifo­gá­sok­ra hivat­ko­zás­sal leér­té­kel­ték a vál­lal­ko­zó­nál letét­ben lévő ter­mé­ket, majd azt így szám­láz­ták ki a vál­lal­ko­zó felé. 

 

Az ügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a vád­lot­tat és tilt­sa el a köz­ügyek­től, továb­bá szab­jon ki vele szem­ben pénz­bün­te­tést is, mert haszon­szer­zé­si cél­lal követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, vala­mint a vesz­te­ge­té­si pénz­re ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást. Ez utób­bi össze­get egyéb­ként a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lott bank­szám­lá­ján lefoglalta. 

 

Amennyi­ben a bíró­ság által tar­tan­dó elő­ké­szí­tő ülé­sen a vád­lott beis­me­rő val­lo­mást tenne és lemon­da­na a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség sze­rint ele­gen­dő vele szem­ben két év bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát öt évre füg­gessze fel a bíró­ság. Emel­lett húsz­mil­lió forint pénz­bün­te­tést, illet­ve a vesz­te­ge­té­si pénz elkob­zá­sát tart­ja indo­kolt­nak az ügyészség. 

 

Az eljá­rás a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szé­ken folytatódik.