Főoldal » Archív » Vádemelések kábítószercsempészekkel szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség két ügy­ben emelt vádat egy mace­dón, illet­ve egy koszovói-horvát fér­fi­val szem­ben, akik 2017. év ele­jén hoz­tak be nagy mennyi­sé­gű mari­hu­á­nát az ország terü­le­té­re.

Az első vád­irat sze­rint a mace­dón vád­lott 2017. janu­ár 5-én, a reg­ge­li órák­ban a Szerb Köz­tár­sa­ság felől lépett be Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A vám­vizs­gá­lat során az ellen­őrök a férfi saját tulaj­do­ná­ban lévő gép­ko­csi­já­ban mint­egy tizen­hét kilo­gramm mari­hu­á­nát talál­tak. A férfi a mari­hu­á­nát Nyugat-Európába kíván­ta szál­lí­ta­ni. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma mint­egy 2400 gramm volt, ami több, mint két­sze­re­sé­vel halad­ta meg a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát.

A másik vád­irat sze­rint a koszovói-horvát vád­lott 2017. feb­ru­ár 17-én, az éjsza­kai órák­ban lépett be szin­tén a Szerb Köz­tár­sa­ság felől Magyar­or­szág terü­le­té­re a rösz­kei határ­át­ke­lő­nél. A férfi elő­ze­te­sen a saját tulaj­do­nú gép­jár­mű­jé­be mint­egy tizen­két kilo­gramm mari­hu­á­nát rej­tett. A kábí­tó­szer tisz­ta ható­anyag tar­tal­ma mint­egy 1300 gramm volt, ami meg­ha­lad­ta a külö­nö­sen jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát.

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség az öttől tizen­öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő bűn­cse­lek­mény miatt a vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a vád­lot­tak­nak az ország terül­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tást indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész­ség indít­ványt tett a kábí­tó­szer szál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált gép­ko­csik elkob­zá­sá­ra is. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.