Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Vádemeléssel végződött a riasztópisztolyos hitelkérelem

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat egy 52 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2018 augusz­tu­sá­ban riasz­tó­pisz­tollyal lőtt egy pénz­in­té­zet bala­ton­fő­ka­já­ri fiók­já­nak pado­za­tá­ba, miu­tán ittas­sá­ga miatt nem intéz­ték a kérelmét. 

A vád­irat sze­rint a nehéz anya­gi hely­zet­be került elkö­ve­tő itta­san, egy fegy­ver­nek lát­szó gáz-riasztó pisz­tolyt magá­nál tart­va jelent meg a pénz­in­té­ze­ti fiók­ban, hogy hitelt vegyen fel. Szán­dé­kát közöl­te a fiók­ve­ze­tő­vel, aki a sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sá­ra kérte. A férfi erre elment, majd rövi­de­sen az iga­zol­vá­nyá­val, vala­mint egy üveg ital­lal és egy pohár­ral a kezé­ben tért vissza.

A férfi az italt, a poha­rat, vala­mint a pisz­tolyt is a pult­ra helyez­te, és nehéz anya­gi hely­ze­tét tag­lal­va közöl­te, hogy mennyi pénz­re lenne szük­sé­ge. Mind­eköz­ben több­ször fogyasz­tott az ital­ból, a pisz­tolyt pedig a tok­já­ba vissza­tet­te. A fiók­ve­ze­tő az ittas­sá­ga miatt, illet­ve mert tar­tott a vád­lot­tól, meg­ta­gad­ta az ügy­in­té­zést, és távo­zás­ra kérte. Az elkö­ve­tő erre kiment, de rövi­de­sen újra vissza­tért, majd tovább­ra is anya­gi hely­ze­tét és hitel­fel­vé­te­li igé­nyét hangoztatta.

A fiók­ve­ze­tő, hogy ne kell­jen a vád­lot­tal fog­lal­koz­nia, átment a mel­let­te dol­go­zó kol­lé­ga­nő­jé­hez, de a férfi követ­te, és az ott álló ügy­fe­let eltol­va pró­bált a pult­hoz férni. Az ügy­in­té­zők tovább­ra sem fog­lal­koz­tak vele, mire a férfi elő­vet­te riasz­tó­pisz­to­lyát, csőre töl­töt­te, s a másik ügy­fél mel­lett a pado­zat­ba lőtt. A lövés hatá­sá­ra a nő az esz­mé­le­tét veszt­ve össze­esett, és az ütő­dés követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

A férfi ezután eltet­te a pisz­tolyt, de tovább­ra is indu­la­to­san kia­bált. Végül a hely­szí­nen érte­sí­tés­re meg­je­lent biz­ton­sá­gi őr egy szék­be nyom­ta és elvet­te a pisz­to­lyát. A rend­őrök meg­ér­ke­zé­sét köve­tő­en az elkö­ve­tő előbb meg­nyu­go­dott, majd újra han­gos­kod­ni kez­dett, és végül egy hir­te­len moz­du­lat­tal kirúg­ta az előt­te lévő tér­el­vá­lasz­tó üvegét.

A fér­fi­nak ezen túl­me­nő­en lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­ért is felel­nie kell a bíró­ság előtt, egy enge­dély nél­kül tar­tott másik, for­gó­tá­ras pisz­toly és a hozzá tar­to­zó lősze­rek miatt.