Főoldal » Archív » Vádirat a 79 éves, erősen látássérült győri sértettet kirabló elkövetők ügyében

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be a bíró­ság­ra azzal a fér­fi­val és nővel szem­ben, akik tavaly ősszel egy 79 éves, alig látó sér­tet­tet rabol­tak ki Győr­ben, majd a bán­tal­ma­zott fér­fit magá­ra hagyták.

Az idős, 95 %-ban látás­sé­rült férfi aznap szo­ká­sos dél­utá­ni sétá­já­ra indult a köze­li idő­sek ott­ho­ná­ból, mikor a két ter­helt mel­lé­sze­gő­dött azzal a szán­dék­kal, hogy az idős fér­fi­tól pénzt fog­nak sze­rez­ni. A férfi vád­lott a sér­tett­be karol­va őt egy vas­úti töl­té­sen át a lakott terü­let szé­lé­re vezet­te, míg társa előt­tük haladt és figyelt. Egy föl­des útra érve a férfi egy várat­lan pil­la­nat­ban a sér­tet­tet mell­ka­son ütöt­te, a föld­re kerü­lő bácsit több­ször meg­rug­dos­ta, kabát­ját róla levet­te, fehér bot­ját eltör­te és eldob­ta. A táma­dást köve­tő­en a sér­tet­tet – rajta a férfi elkö­ve­tő kabát­já­val – a vád­lot­tak magá­ra hagy­ták, aki egy dara­big bolyon­gott a kör­nyé­ken, az álta­la érzé­kelt kevés fény irá­nyá­ba indul­va pró­bált haza­jut­ni. Később rend­őri segít­ség­gel ért haza az otthonba.

A sér­tett a cse­lek­mény követ­kez­té­ben szegy­csont­tö­rést szen­ve­dett, mely­ből mara­dan­dó fogya­té­kos­ság vissza­ma­ra­dá­sa sem zár­ha­tó ki. A bán­tal­ma­zás emel­lett alkal­mas volt élet­ve­szé­lyes sérü­lés oko­zá­sá­ra is, hiszen a szegy­csont­tö­rés követ­kez­té­ben a sér­tett szíve is sérül­he­tett volna.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tő­ket minő­sí­tett rab­lás­sal és a férfi vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel is vádol­ja. A bün­te­té­si tétel 5-10 évig, ille­tő­leg a hal­ma­za­ti bün­te­tés sza­bá­lyai miatt 5-15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés. A vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják az eljá­rás folytatását.